ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Kaloudis, S., Platia, E., Pantera, A., Galanopoulou, S., 2021. Investigation on the importance of ecosystem services based on the contingent valuation method. MIBES Transactions, 15(1):36-45.

Michal Petr, Giorgio Vacchiano, Dominic Thom, Paola Mairota, Markus Kautz, Luisa M.S. Goncalves, Rasoul Yousefpour, Spiros Kaloudis and Christopher P.O. Reyer, 2019. Inconsistent recognition of uncertainty in studies of climate change impacts on forests. Environmental Research Letters 14 (11)

Kaloudis, Spiridon, Pantera, Α, Papadopoulos, Α, Galanopoulou, S., Damianidis, Ch. (2019). Impact of human and environmental factors on land cover changes of an oak silvopastoral system. Agroforestry Systems, 10.1007/s10457-019-00437w.

Kaloudis, S.T., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M. and Sideridis, A.B., 2010. Forest management planning expert system for wildfire damage reduction. Computers and Electronics in Agriculture 70(2):285-291.

Kaloudis, S., Costopoulou, C.I., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B. and Karteris, M., 2008. Design of Forest Management Planning DSS for Wildfire Risk Reduction. Ecological Informatics, 3(1):122-133.

Kaloudis, S., Tocatlidou, A., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B., Karteris, M., 2005. Assessing Wildfire Destruction Danger: a Decision Support System Incorporating Uncertainty. Ecological Modelling, 181:25-38.

Kaloudis, S., Anastopoulos, D., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B., 2005. Insect Identification Expert System for Forest Protection. Expert Systems with Applications. 28(3):445-452.

Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B. and Yialouris, C.P., 2005. A Decision Support System for Forest Fire Management. Operational Research an International Journal, 5(1):141-152.

Costopoulou, C.I., Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A., 2004. Internet Commerce in Timber Trading. Quarterly Bulletin of IAALD, XLIX(1/2):30-35.

Kaloudis, S., Kerkides, P., Halvatzi, V., Galanopoulou, S., 2003. GIS Technology Aids to Reduce Sediment Transport in Artificial Smokovo Lake Greece. International Journal of Balkan Ecology, 6(2):117-129.

Kaloudis, S., Roussos, A., Kerkides, P., 1999. Investigation of Mountainous Vegetation Characteristics Using GIS Technology. International Journal of Balkan Ecology, 2(3):58-73.

Papaioannou, G., Kaloudis, S., Kerkides, P., 1998. On the Proper Employment of Piche Evaporimeters Data in Estimating Evapotranspiration. International Journal of Climatology, 3:1247-1260.

Καλούδης, Σ., Κωστοπούλου, Κ.Ι., Γκούσκου, Κ., Λορέντζος, Ν., 2002. Ηλεκτρονική Εμπορία Φυσικών Χριστουγεννιάτικων Δένδρων. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. 13(ΙΙ-3): 22-28.

Καλούδης Σπυρίδων, Γλυκού Μαρία, Γαλανοπούλου Σταυρούλα και Φωτιάδης Γεώργιος, 2022. Διερεύνηση των Μεταβολών της Εδαφοκάλυψης στην Ευρυτανία. 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον (Πρακτικά υπό έκδοση).

Καλούδης Σ., Πλατιά Ε., Παντέρα Α., Γαλανοπούλου Σ., 2021. Διερεύνηση της σημασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών με τη μέθοδο της εξαρτωμένης αποτίμησης. Πρακτικά 20ου Δασολογικού Συνεδρίου «Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του '21», Τρίκαλα 3-6 Οκτωβρίου 2021 σελ. 258-261. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε και σε περιοδικό στην Αγγλική γλώσσα.

Καλούδης Σ., Νικολουδάκη Ε., Ρούσσος Α., 2019. Διερεύνηση επίδρασης του θεσμικού πλαισίου Natura 2000 σε δασικά οικοσυστήματα του Νομού Ρεθύμνης με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ορθοφωτοχαρτών. 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Αθήνα 11-13 Οκτωβρίου 2019.

Kaloudis S., Papadopoulos Α., Pantera Α., Papavasiliou Ch. and Galanopoulou S, 2017. Land cover changes in a valonia oak silvopastoral system in Greece – ecological and sociological implications. 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2017) 31st August - 2nd September 2017, Rhodes, Greece

Καλούδης Σπυρίδων, Καμπερίδης Γεώργιος, Πολυτσέρης Ζαχαρίας, Γαλανοπούλου Σταυρουλα, Λορέντζος Νικόλαος, 2017. Πάρκα αναψυχής στον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου Αττικής. 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον (Πρακτικά υπό έκδοση).

Pantera, A. Papaspyropoulos, K.G., Papadopoulos, A., Kaloudis, S., Kandrelis, S., 2014. Willingness to pay for ecosystem services in a valonia oak forest. 12th International Conference on Protection and Restoration of the environment June 29 to July 3, 2014, Skiathos island, Greece, p. 941-947.

Λορέντζος Νίκος και Καλούδης Σπύρος, 2013. Προσομοιωτής Πυρκαγιών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Δασών. Σε: Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013. Σελ. 60-172.

Καλούδης Σπύρος, Σταυρούλα Γαλανοπούλου, Ισμήνη Βασιλείου, Λαμπρινή, Τζουρμανά, 2013. Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος και Τουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Νομού Ευρυτανίας. Σε: Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 6-9 Οκτωβρίου 2013. Σελ. 123-133.

Γαλανοπούλου, Σ.,. Μουτσουρούφης, Α., Καλούδης, Σ., Βγενόπουλος, Α., Κονισπολιάτης, Ν., 2012. “Διερεύνηση της Ρύπανσης από Βαρέα Μέταλλα των Επιφανειακών Ιζημάτων της Λιμνοθάλασσας Χαλικιοπούλου Κέρκυρας. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σεπτέμβριος 2012, Σκιάθος, σελ. 247.

Kaloudis, S., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Karteris, M., Sideridis, A.B., 2008. Information System for Forest Management Planning. In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4th International conference, HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp. 413-421.

Galanopoulou, S., Vgenopoulos, A., Conispoliatis, N., Kaloudis, S., Chatzitheodoridis, E., 2008. An Investigation of Organic Contaminants and their Spatial Distribution in the Surface Sediments of Keratsini Harbour with the Use of Geographic Information Systems. In: T., Tsiligiridis (Edr), Proceedings of 4th International conference HAICTA 2008, Information & Communication Technologies in Bio & Earth Sciences, Athens Greece, pp. 144-149.

Kaloudis, S., Glezakos, T., Ferentinos, K., Tsiligiridis, T., Yialouris, C.P., 2006. Feedforword Neural Networks Modeling of Fir Taper in Natural Forests of Greece. In: Proceedings of the 2006 Naxos International Conference, Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, Naxos-Greece,

Patrikakis, Ch., Nonta, M., Kaloudis, S., Sideridis, A.B., 2005. Supporting Volunteers Firefighters Through Mobile Communities. In: Proceedings of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment (ITAFE), pp.401-411.

Kaloudis, S.T., Lorentzos, N.A, Sideridis, A.B., Yialouris, C.P., 2004. A Decision Support System for Forest Fire Management. In: M., Vlachopoulou, V., Manthou, L., Illiadis., S., Gertsis, M., Salambasis, (Eds), Proceedings of the HAICTA 2004 Conference, Thessaloniki, Greece, vol. 2, pp. 29-36. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε και σε περιοδικό (ΔΠ4).

Costopoulou, C.I., Karetsos, S., Kaloudis, S.T., Sideridis, A.B., 2003. An Electronic Hub for Forest Products: The Case of Christmas Trees. In: Kamil Okyay Sindir (Edr.), Proceedings of the International Congress of Information Technology in Agriculture Food and Environment, Izmir, Turkey, pp. 85-89.

Kaloudis, S., Karetsos, S., Costopoulou, C.I., Lorentzos, N., 2003. A Decision Support System for Wildfire Damage Reduction with UML. In: Zsolt Harnos, Miklós Herdon, Troy B. Wiwczaroski (Eds), Proc. of the 4th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment – Information Technology for a Better Agri-Food Sector, Environment and Rural Living, Debrecen–Budapest, Hungary, vol. 1, pp. 80-89.

Kaloudis, S., Anastopoulos, D., Yialouris, C.P., Lorentzos, N.A., Sideridis, A.B, 2002. A Decision Support System for Insect Identification and Forest Protection: A Case Study of Pine, Fir and Chestnut Forests. In: A.B. Sideridis, C.P. Yialouris, (Eds), 1st Conference of HAICTA, Food and Environment: The Impact of ICT in Agriculture Food and Environment, Athens, Greece, pp. 431-436.

Costopoulou, C.I., Kaloudis, S.Th., 2001. Internet Commerce in Timber Trading. In: Proceedings of the International Conference, the Development of Agricultural Information Management, Technology and Markets in the 21st Century, Beijing-China (Πρακτικά υπό έκδοση).

Kaloudis, S., Karteris, M., Lorentzos, N., Sideridis, A., 2001. Conceptual Framework of a Decision Support System for the Management of Lowland Pine Forests Aiming at Reducing Wildfire Damages. In: K., Radoglou, (Edr), Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki-Greece, vol. 1, pp. 287-292.

Ntaliani M., Karetsos S., Costopoulou C., Harizanis P., Kaloudis S., Passam H., 2006. Supporting Agricultural e-Governance. In: Proceedings of the 2nd National Conference on Electronic Democracy: Challenges of the Digital Era, Athens, Greece, pp. 143-151.

Καλούδης, Σ., Τουρατζή, Θ., Διδασκάλου, Κ., Γαλανοπούλου, Σ. και Κερκίδης, Π., 2004. Συσχέτιση του Συντελεστή Μειώσεως Διαμέτρου με Περιβαλλοντικούς Παράγοντες και την Πυκνότητα Συστάδας στο Ελατοδάσος της Πάρνηθας. Σε: Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, θεματική ενότητα Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, Ορεστιάδα, σελ. 61-68.

Κωστοπούλου, Κ. και Καλούδης, Σ., 2002. Διαδικτυακό Σύστημα Δημοπρασιών Ακατέργαστης Ξυλείας. 15ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Απασχόληση, Ροή Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα, Τρίπολις, σελ. 157-164.

Κωστοπούλου, Κ. και Καλούδης, Σ., 1999. Σχεδιασμός Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για την Εμπορία Ακατέργαστης Ξυλείας στην Ελλάδα. 1ο Ειδικό Συνέδριο με θέμα: Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα τον 21ο αιώνα -Η Συμβολή της Επιστήμης του Μάνατζμεντ, Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα -Ηλεκτρονικό Εμπόριο -Εφαρμογές Internet. Οργάνωση, Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών & Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα (Πρακτικά υπό έκδοση).

Kaloudis, s., Tοcatlidou, A., 2013. Rule Based Decision Support Systems in Forest Management: Approaches and Trends. In: Decision Support Systems for Sustainable Forest Management, COST Action FORSYS 2013, Umea, Sweden, April 24-26, 2013.

Παπαϊωάννου, Γ., Καλούδης, Σ. και Κερκίδης, Π., 1997. Εκτίμηση Συνιστωσών Υδατικού Ισοζυγίου στην Περιοχή της Αττικής. Σε: Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Κογκρέσου Υδροτεχνικής Ένωσης, Πάτρα, σελ. 59-67.

Zianis (2011) Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης της υπέργειας βιομάζας στα Ελληνικά δάση: Η περίπτωση του Δημοτικού δάσους της Νάουσας.

07-01-2011
Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Καθηγητή Ευσταθίου Τσαχαλίδη. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3(1): 67-82.
Σπύρογλου Γ., Ζιάνης Δ. και Ραδόγλου Κ. (2011). Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης της υπέργειας βιομάζας στα Ελληνικά δάση: Η περίπτωση του Δημοτικού δάσους της Νάουσας. Tόμος Αφιερωμένος προς τιμή του Καθηγητή Ευσταθίου Τσαχαλίδη. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3(1): 67-82.

Zianis, D. (2003). Aboveground biomass relationships for beech (Fagus moesiaca Cz.) trees in Vermio Mountain, Northern Greece, and generalised equations for Fagus spp.

Zianis, D., and Mencuccini, M. (2003). Aboveground biomass relationships for beech (Fagus moesiaca Cz.) trees in Vermio Mountain, Northern Greece, and generalised equations for Fagus spp. Annals of Forest Science 60: 439-448.

Zianis, D. (2004). On simplifying allometric analyses of forest biomass.

Zianis, D., and Mencuccini, M. (2004). On simplifying allometric analyses of forest biomass. Forest Ecology and Management 187: 311-332.

Zianis, D. (2005c). Aboveground net primary productivity of a beech (Fagus moesiaca Cz.) forest: the case study of Naousa forest, northern Greece.

Zianis, D., and Mencuccini, M. (2005). Aboveground net primary productivity of a beech (Fagus moesiaca Cz.) forest: the case study of Naousa forest, northern Greece. Tree Physiology 25: 713-722.

Zianis, D. (2005b). Biomass and stem volume equations for tree species in Europe.

Zianis, D., Muukkonen, P., Mäkipää, R., and Mencuccini, M. (2005). Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Silva Fennica Monographs No 4.

Zianis, D. (2005) Aspects of Tree Allometry.

Zianis, D. (2005) Aspects of Tree Allometry. In: New Research on Forest Ecosystems. Ed. Burk, A.R. Nova Science Pub Inc, New York, pp. 113-144.

Zianis, D (2006). Comparison between empirical and theoretical biomass allometric models and statistical implications in stem volume predictions.

Zianis, D., and Radoglou, K. (2006). Comparison between empirical and theoretical biomass allometric models and statistical implications in stem volume predictions. Forestry 79: 477-487.

Zianis, D. (2008). Predicting mean aboveground forest biomass and its associated variance.

Zianis, D. (2008). Predicting mean aboveground forest biomass and its associated variance. Forest Ecology and Management 256: 1400-1407.

Zianis, D. (2011c). Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece.

) Zianis, D., Xanthopoulos, G., Kalabokidis, K., Kazakis, G., Ghosn, D., and Roussou, O. (2011). Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research 13I:145-160.

Zianis, D (2011b) Development of a decision support system for the estimation of surface water pollution risk from olive mill waste discharges.

Altatouri A, Pediaditi K, Petropoulos G, Zianis D, Boretos N (2011). Development of a decision support system for the estimation of surface water pollution risk from olive mill waste discharges. In: Zhang WJ (ed) Ecological modelling. NOVA Publishers.

Zianis, D (2011a) A decision support system for assessing and managing environment risk cross borders.

K. Pediaditi, M. Stanojevic, C. Kouskouna, M. Karydas, D. Zianis, George P. Petropoulos, N. Boretos (2011). A decision support system for assessing and managing environment risk cross borders. Earth Science Informatics 4: 107-115.

Zianis, D (2016b) Bayesian and classical models to predict aboveground tree biomass allometry

Zianis D., Spyroglou G., Tiakas E., Radoglou K (2016). Bayesian and classical models to predict aboveground tree biomass allometry. Forest Science 62:247-259.

Zianis, D (2016a) Vegetation biomass estimation with remote sensing: focus on forest and other wooded land over the Mediterranean ecosystem

Galidaki G., Zianis D., Gitas I., Radoglou K., Karathanassi V., Tsakiri-Strati M., Woodhouse I., Mallinis G (2016) Vegetation biomass estimation with remote sensing: focus on forest and other wooded land over the Mediterranean ecosystem. International Journal of Remote Sensing 38: 1940-1966

Zianis, D (2017) Bayesian and classical biomass allometries for open grown valonian oaks (Q. ithaburensis subs. macrolepis L.) in a silvopastoral system

Zianis D., Pantera A., Papadopoulos A., Mosquera Losada, M.R (2017). Bayesian and classical biomass allometries for open grown valonian oaks (Q. ithaburensis subs. macrolepis L.) in a silvopastoral system Agroforesty Systems 13I:145-160.

Zianis, D (2019) Leaf area and foliar weight to sapwood cross sectional area models for Quercus frainetto (Ten.) in Greece

Spyroglou G., Zianis D., Koleta I., Radoglou, K (2019). Leaf area and foliar weight to sapwood cross sectional area models for Quercus frainetto (Ten.) in Greece. Silva Balcanica 20: 5-20.

Zianis, D (2020) Allometric Biomass Models for European Beech and Silver Fir: Testing Approaches to Minimize the Demand for Site-Specific Biomass Observations

Dutca I., Zianis D., et al (2020). Allometric Biomass Models for European Beech and Silver Fir: Testing Approaches to Minimize the Demand for Site-Specific Biomass Observations Forests ( IF 2.221 ) Pub Date : 2020-10-26 , DOI: 10.3390/f11111136

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο