ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασική Βοτανική (Συστηματική)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί. Τα διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης των φυτών. Γνωρίσματα, περιγραφή και ταξινόμηση φυτών (αθροίσματα, κλάσεις, τάξεις, οικογένειες). Ανθικά διαγράμματα, ανθικοί τύποι. Διαγνωστικά γνωρίσματα των κυριοτέρων οικογενειών των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας. Αναγνώριση σε επίπεδο οικογένειας, με τη χρήση κλείδας και στερεοσκοπίων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοεί τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία μελέτης των φυτών από συστηματικής απόψεως,
• γνωρίζει την έννοια του είδους στα φυτά και τα ταξινομικά συστήματα και
• γνωρίζει βασικά γνωρίσματα των σημαντικότερων οικογενειών της ελληνικής χλωρίδας.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F., Donoghue M.J. 2021. Συστηματική των Φυτών-Φυλογενετική Προσέγγιση. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS
Simpson Μ. 2016. Συστηματική των Φυτών. Εκδόσεις UTOPIA.
Αθανασιάδης Ηρ. Ν. 1985. Δασική Βοτανική 1. Εκδόσεις Γιαχούδης-Γιαπούλης
Μπαμπαλώνας Δ, Κοκκίνη Σ, 2004. Συστηματική Βοτανική: φυλογενετική – φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδόσεις Αϊβάζη. Θεσσαλονίκη, σελ. 421.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Phytologia Balcanica, Botanica Serbica, Phytotaxa, Nordic Journal of Botany, Feddes Repertorium

Διδάσκοντες

22370-25063-120
gefotiadis@aua.gr
Ο Δρ Γεώργιος Φωτιάδης ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές, στο Τμήμα Δασολογίας […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο