ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5906 - Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών (υπχρ. Δ.Σ.Ε. , επλ. Δ.Γ.Ε.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Δημιουργία αξίας στον κλάδο των υπηρεσιών 3. Ανάγκες των πελατών 4. Ανάπτυξη υπηρεσιών 5. Διανομή υπηρεσιών και κανάλια διανομής 6. Μάρκετινγκ υπηρεσιών 7. Τα παραγωγικά συστήματα παροχής υπηρεσιών 8. Σχεδιασμός διαδικασιών εξυπηρέτησης 9. Εξισορρόπηση ζήτησης και παραγωγικής δυνατότητας 10. Πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 11. Λιτές και ευέλικτες προσεγγίσεις 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• αναδείξει τα οφέλη της υιοθέτησης πρακτικών που εφαρμόζονται στις παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες αγαθών στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.
• εξηγήσει πώς η υιοθέτηση λιτών ή ευέλικτων προσεγγίσεων στην παροχή υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναδιαμόρφωση των παραμέτρων που τις χαρακτηρίζουν (κόστος, ποιότητα, ταχύτητα, κλπ).
• εξετάσει ποιες πρακτικές είναι κατάλληλες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• εξηγεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
• αναλύει τις επιχειρησιακές λειτουργίες στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών
• διακρίνει τις εναλλακτικές στρατηγικές στις εφοδιαστικές αλυσίδες υπηρεσιών
• αναπτύσσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών
• συνθέτει τις απαιτήσεις εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων που περιλαμβάνουν στοιχεία αγαθού και υπηρεσιών (υβριδικά προϊόντα

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Lovelock, C. &Wirtz, J. (2018). Μάρκετινγκ Υπηρεσιών.Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα. • Slack, N., Chambers, S. & Johnston, R. (2010). Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.Αθήνα: Κλειδάριθμος. • Κουλουριώτης, Δ. & Ξανθόπουλος, Α. (2017). Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Ελεγχος σε Συστήματα Παραγωγής και Υπηρεσιών.Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Journal of Service Research • Journal of Services Marketing • The Service Industries Journal -Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
foivos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική Αλυσίδα, με έμφαση στην Αγροδιατροφή» Ο Φοίβος Αναστασιάδης […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο