ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5904 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 1. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο 2. Θεμελιώδη στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου 3. Επιχειρησιακά μοντέλα και στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου 4. Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και ασφάλεια συναλλαγών 5. Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν 6. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 7. Ηλεκτρονικές προμήθειες (πιστοποίηση, κοινοποίηση, υποβολή προσφορών, ανάθεση, δημοπρασίες, κατάλογοι, παραγγελιοδοσία, τιμολόγηση, πληρωμή) 8. Ηλεκτρονικές αγορές και υποστήριξη της διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 9. Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, τεχνολογίες εξατομίκευσης 10. Σχεδιασμός και λειτουργικότητα Ηλεκτρονικού καταστήματος 11. Νομικά και φορολογικά θέματα 12. Συστήματα συνεργασίας και κοινωνικού επιχειρείν 13. Προοπτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: • Δημιουργία ιστοσελίδας για προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών με χρήση κατάλληλου εργαλείου λογισμικού Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου λογισμικού και πρακτικές εφαρμογές στα ειδικότερα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
• να βοηθήσει τους φοιτητές νακατανοήσουν τη σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας
• να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το κράτος και τον πολίτη
• να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τα επιχειρησιακά μοντέλα και τις στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου
• να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, τις διαδικασίες και τους τύπους προμηθειών καθώς και τα εργαλεία λογισμικού που τις υποστηρίζουν
• να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες
• να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες και τις πολιτικές για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• εξηγήσει το ρόλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αναγνωρίζει τις διαφορές τους
• περιγράψει τις διαδικασίες και τους τύπους των ηλεκτρονικών προμηθειών
• εξηγήσει το ρόλο και τη δυναμική του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
• εξηγήσει τη σημασία των ηλεκτρονικών αγορών στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
• προσδιορίζει τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου ηλεκτρονικού καταστήματος
• δημιουργήσει ιστοσελίδα με χρήση εργαλείου λογισμικού
• «χτίσει» ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου λογισμικού

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Αρσένης Σ. (2007). Σχεδιασμός Πετυχημένων Ιστοσελίδων. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. • Βλαχοπούλου Μ., Δημητριάδης Σ. (2014). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, Καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον", Εκδ. Rosili. • Δρόσος, Δ., Βουγιούκας, Δ., Καλλίγερος, Ε., Κοκολάκης, Σ., Σκιάνης, Χ. (2015). Επιχειρείν στο διαδίκτυο και σε ασύρματες συσκευές. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Δρόσος, Δ., Βουγιούκας, Δ., Καλλίγερος, Ε., Κοκολάκης, Σ., Σκιάνης, Χ. 2015. Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών & επικοινωνιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 9. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4579 • Δουληγέρης, Χ., Μητρόπουλος, Σ. (2015). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Δουληγέρης, Χ., Μητρόπουλος, Σ. 2015. Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3972 • Καρανικόλας, Ν. (2006). Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικό εμπόριο, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. • Πολλάλης Ι. και Γιαννακόπουλος Δ. (2007). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, εκδόσεις Σταμούλης. • Χονδροκούκης, Γ. (2015). Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο e-επιχειρείν, Εκδότης Βαρβαρήγου, Μ. • ChaffeyD. (2016). Ψηφιακές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο, Στρατηγική, υλοποίηση και εφαρμογές, 6η Αμερικάνικη έκδοση, Κλειδάριθμος. • Schneider, G. (2015). Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 11η έκδοση, Χ. Γκιούρδας& Σία ΕΕ. Ξενόγλωσση • GrefenP., Beyonde-Business, (2016). Towardsnetworked structures, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Information Systems and e-Business Management • International Journal of Electronic Business • Journal of Internet and e-business studies • Electronic Commerce Research and Applications • International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning -Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες υποδοχής φοιτητών - φοιτητριών Δευτέρα 09.00-11.00 και Τετάρτη 11.00-13.00 - 2262022569
anompilaki@aua.gr
Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο