ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5903 - Βιομηχανική Οργάνωση (υπχρ. Δ.Γ.Ε. , επλ. Δ.Σ.Ε.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Παίγνια και Στρατηγική 3. Ανταγωνισμός 4. Μονοπώλια, Μονοψώνια και Δεσπόζουσες Επιχειρήσεις 5. Συγκέντρωση και Δύναμη Αγοράς, Ολιγοπώλιο 6. Είσοδος, Έξοδος και Κλαδική Δυναμική 7. Επιχειρηματικές Πρακτικές - Τιμολόγηση 8. Επιχειρηματικές Πρακτικές- Διαφοροποίηση Προϊόντος 9. Επιχειρηματικές Πρακτικές - Διαφήμιση 10. Επιχειρηματικές Πρακτικές - R&D και καινοτομία 11. Επιχειρηματική Απόδοση και Μεγέθυνση 12. Κάθετες αγορές 13. Πολιτική Ανταγωνισμού - Καρτέλ και αθέμιτες συμπράξεις Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Τις τελευταίες δεκαετίες το αντικείμενο της Βιομηχανικής Οργάνωσης μελετάται από τους περισσότερους οικονομολόγους και ιδιαίτερα από αυτούς που ασχολούνται µε τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ και τη στρατηγική. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: (1) η βιομηχανική οργάνωση είναι ο πρώτος οικονομικός κλάδος που χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό την θεωρία των παιγνίων, και (2) ανάλυσε τη λειτουργία των ατελώς ανταγωνιστικών αγορών. Πιο συγκεκριμένα, η βιομηχανική οργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στη μελέτη των στρατηγικών των επιχειρήσεων κατά την αλληλεπίδραση τους στην αγορά (ανταγωνισμός τιμών, διαφοροποίηση προϊόντος, διαφήμιση κλπ) και επίσης ασχολείται κυρίως µε τη μελέτη του ολιγοπωλίου (δηλ. τον ανταγωνισμό μεταξύ λίγων μεγάλων επιχειρήσεων).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει μια βαθύτερη κατανόηση όσον αφορά την συμπεριφορά της επιχείρησης σε μη ανταγωνιστικό περιβάλλον
• κατανοεί πως λειτουργούν οι αγορές και οι βιομηχανίες
• κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των καρτέλ και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού
• εξηγεί τις διαφορές μεταξύ ανταγωνιστικών και μη ανταγωνιστικών αγορών
• αναλύει τις διάφορες τεχνικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων και τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων τους

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Belleflamme, P. &Page M. (2016). Βιομηχανική Οργάνωση. Θεσσαλονίκη: Σοφία. • Cabral, L. (2018). Βιομηχανική Οργάνωση. Αθήνα: Κριτική. • Κατσουλάκος, Γ. (2015). Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης – Αγορές, Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Πολιτική Ανταγωνισμού. Αθήνα: Gutenberg. • Παπαδόγγονας, Θ. (2018). Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οικονομική. Αθήνα: Τσότρας. • Φώτης, Π. (2013). Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού. Αθήνα: Προπομπός. Ξενόγλωσση - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • International Journal of Industrial Organization • Review of Industrial Organization • The Journal of Industrial Economics -Σημειώσεις Διδάσκοντα

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο