ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5803 - Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (υποχρ. Δ.Γ.Ε., επιλ. Δ.Σ.Ε.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

  1. Εισαγωγή στο Διεθνές Μάρκετινγκ – Στόχοι και Σκοπός
  2. Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Περιβάλλον
  3. Πολιτισμικό Περιβάλλον και Κουλτούρα
  4. Το Διεθνές Πολιτικό Περιβάλλον
  5. Το Διεθνές Νομικό Περιβάλλον
  6. Το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον
  7. Διεθνές Μάρκετινγκ και Έρευνα
  8. Πολυεθνική και Παγκόσμια Επιχείρηση
  9. Εξαγωγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
  10. Εξαγωγικές Οδοί και Γκρίζες Αγορές
  11. Διεθνής Πολιτική Προϊόντος
  12. Διεθνής Προβολή
  13. Διεθνής Διανομή

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική επιστημονική προσέγγιση των στρατηγικών Μάρκετινγκ που ακολουθούνται από επιχειρήσεις που έχουν διεισδύσει ή σκοπεύουν να επεκταθούν σε ξένες αγορές.

Αναλύεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και περιγράφονται οι επιδράσεις του διεθνούς εμπορίου, των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Εξετάζονται οι πηγές πληροφοριών από πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία ενός Διεθνούς Συστήματος Πληροφοριών Μάρκετινγκ, περιγράφονται οι εναλλακτικές στρατηγικές διείσδυσης σε ξένες αγορές και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν και αναλύονται οι στρατηγικές που αφορούν το προϊόν, την τιμολόγηση, τα δίκτυα διανομής και την προβολή και επικοινωνία για διεθνείς αγορές.

Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία του διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού Μάρκετινγκ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τα βασικά προβλήματα και τις πρακτικές του διεθνούς μάρκετινγκ.
 • Αναλύει και εποπτεύει τις βασικές πτυχές και διαστάσεις για την κατανόηση του χαρακτήρα της διαδικασίας της σύγχρονης διοικητικής του διεθνούς μάρκετινγκ
 • Διακρίνει σημαντικές παραμέτρους  για το ρόλο του διεθνούς μάρκετινγκ στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
 • Αποκτήσει ίδια αντίληψη για την επιρροή του διεθνούς μάρκετινγκ στην εγχώρια οικονομική πολιτική.
 • Αναγνωρίζει και διαχειρίζεται θέματα στο διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον  που επηρεάζει την  ανάπτυξη των διεθνών πρακτικών μάρκετινγκ.
 • Κατανοεί το ρόλο των οικονομικών, νομικών, κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων στη στρατηγική του διεθνούς μάρκετινγκ.
 • Αντιληφθεί το ρόλο της έρευνας αγοράς για τις εξαγωγικές και διεθνείς επιχειρήσεις και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ.
 • Αναλύει τα στοιχεία του διεθνούς μείγματος μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές διαδικασίες και τεχνικές που σχετίζονται με τα επιμέρους στοιχεία.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ελληνική

 • Πανηγυράκης Γιώργος, (2013), Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, (in Greek).
 • Πανηγυράκης Γιώργος και Μουρδουκούτας Πάνος, (1999), Ιαπωνική Διοικητική και Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Cateora, Philip, R., Graham, JohnL., (2003), Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Ξενόγλωσση

 • Cateora, Philip, R., Graham, John L., (latest edition), International Marketing, McGraw Hill Irwin.
 • Czinkota, Michael R., Ronkainen, Ilkka A., (latest edition), International Marketing, Thomson/South Western.
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of International Marketing
 • Journal of Global Marketing
 • International Marketing Revie
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  2262022569
  D.Sakas@aua.gr
  Ο DDr. Δαμιανός Σακάς είναι Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει […]

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο