ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5709 - Παιδαγωγική & Διδακτική Γεωτεχνικών Μαθημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εκπαίδευση – Γεωργική εκπαίδευση: Έννοιες, αρχές, σκοπός & αντικείμενα (γενική εκπαίδευση/ τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση/ κατάρτιση)
 • Εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης α) στην Ελλάδα και β) στα κράτη-μέλη της ΕΕ
 • Ανάλυση επαγγελματικών αναγκών – ανάλυση επαγγέλματος
 • Διδασκαλία και Μάθηση: Εννοιολογική οριοθέτηση των διαδικασιών, χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, σχέσεις και διαφοροποιήσεις τους
 • Βασικές αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και της μάθησης
 • Σκοποθεσία στην εκπαίδευση: Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, διδακτικοί στόχοι (διατύπωση, ταξινομίες, χρησιμότητα).
 • Στοχοθεσία στην εκπαίδευση: Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των σκοπών και των στόχων της εκπαίδευσης, διδακτικοί στόχοι (διατύπωση, ταξινομίες, χρησιμότητα).
 • Οργάνωση και διεξαγωγή της διδακτικής πράξης: μεθοδολογικές αρχές
 • Στρατηγικές διδασκαλίας, μορφές διδασκαλίας.
 • Σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας: διδακτικά μοντέλα ενεργητικής, παραληπτικής, εξατομικευμένης, συνεργατικής-συμμετοχικής μάθησης, διδακτικά μοντέλα που αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών, τις μεταγνωστικές δεξιότητές τους και τις δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη
 • Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας: Σημασία και προϋποθέσεις του σχεδίου διδασκαλίας,
 • Το σχέδιο διδασκαλίας μιας διδακτικής ώρας
 • Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Ορισμός και σημασία της αξιολόγησης, αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή (κριτήρια - τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά τεστ), αξιολόγηση προγράμματος σπουδών.
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διδακτικής ιδίως όσον αφορά στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα (με έμφαση στη γεωργική εκπαίδευση).

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογίες της (γενικής και τεχνικής/ γεωργικής) εκπαίδευσης (και κατάρτισης).
  • Να εκτιμήσει τις κατάλληλες στρατηγικές και μορφές/τεχνικές διδασκαλίας και τα κατάλληλα εποπτικά μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους διδακτικούς στόχους, το σχέδιο διδασκαλίας και τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
  • Να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό γεγονός/ πρόγραμμα.
  • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Δερβίσης, Σ. (1998) Οι μαθητές μιας τάξης ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοκεντρική διδασκαλία, Αθήνα, Gutenberg
 • Κατερέλος, Γ. (1999) Θεωρία και πράξη στην εκπαιδευτική σχέση: Κοινωνιοψυχολογική δυναμική της εκπαιδευτικής πρακτικής, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
 • Κοσσυβάκη, Φ. (1998) Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία: Κριτική προσέγγιση της διδακτικής πράξης, Αθήνα, Gutenberg
 • Κουτσούρης, Α. (2004) Ειδικά κεφάλαια Γεωργικής Εκπαίδευσης, ΓΠΑ, Αθήνα.
 • Ματσαγγούρας, Η. (1995) Η εξέλιξη της διδακτικής: Επιστημολογική θεώρηση, Αθήνα, Gutenberg
 • Ματσαγγούρας, Η. (1998) Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Θεωρία της διδασκαλίας (Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης), Αθήνα, Gutenberg
 • Ματσαγγούρας, Η. (1999) Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Η σχολική τάξη (χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος), Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 • Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009) Γεωργική Εκπαίδευση, Εκδ. Γράφημα, Θεσ/νικη.
 • Πετρουλάκης, Ν. (1992) Προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 • Πηγιάκη, Π. (2003) Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας: Διδακτική μεθοδολογία, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 • Τριλιανός, Θ. (1991 και 1992) Μεθοδολογία της διδασκαλίας (Ι και ΙΙ), Αθήνα, Αφοι Τολίδη
 • Φλουρής, Γ. (2003) Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη
 • Φράγκος, Χ. (1984) Ψυχοπαιδαγωγική, Αθήνα, Gutenberg
 • Talbert, B. A., Vaughn, R., Croom D. B. and J. S. Lee (2007) Foundations of Agricultural Education, Danville, ILL., PEP Books.
 • Ξενόγλωσση

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Agricultural Education
 • The Journal of International Agricultural and Extension Education
 • The Journal of Agricultural Education & Extension
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο