ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5704 - Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή – Έννοια της έρευνας
 • Σύγχρονες τάσεις στην έρευνα
 • Σχεδιασμός της έρευνας
 • Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων
 • Ερευνητικό πλάνο
 • Μέθοδοι έρευνας
 • Πρωτογενή και Δευτερογενή στοιχεία
 • Ερωτηματολόγια και μέθοδοι έρευνας
 • Ανάλυση Ερευνητικών δεδομένων
 • Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων
 • Τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων
 • Έλεγχος ποιότητας και συγγραφή
 • Ηθικά ζητήματα που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην εκμάθηση τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την εκπόνηση της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας στον αγροτικό χώρο.

  Το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τον φοιτητή με εκείνα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει και να εξηγήσει τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα, να ανακαλύψει την κανονικότητα και την τάξη πίσω από αυτά και να εντάξει την ερμηνεία αυτών των φαινομένων μέσα στο σύγχρονο (ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό) πλαίσιο λειτουργίας τους.

  Πιο συγκεκριμένα μέσα από την διδασκαλία της θεωρίας του μαθήματος ο φοιτητής κατανοεί ότι ο στόχος της έρευνας είναι διερευνητικός, περιγραφικός και εξηγητικός.

  Στο διερευνητικό επίπεδο ο στόχος είναι να βοηθήσει στην εξειδίκευση των ερωτημάτων και την προετοιμασία για την έρευνα.

  Το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής έρευνας είναι περιγραφικό χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Στο επίπεδο αυτό, στόχος είναι η δημιουργία μιας εικόνας της κατάστασης, του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου και των σχέσεων επικεντρώνοντας στο «πως» και το «ποιός» και λιγότερο στο «γιατί».

  Στο εξηγητικό επίπεδο, στόχος είναι να απαντήσει ο ερευνητής στο «γιατί» επιχειρώντας να εντοπίσει τις αιτίες και τους λόγους για τους οποίους κάτι συμβαίνει. Έτσι ο φοιτητής διδάσκεται πως θα πραγματοποιήσει τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας από την επιλογή του θέματος, στην επικέντρωση στο βασικό ερώτημα (ή τα βασικά ερωτήματα) της έρευνας, στον σχεδιασμό της,  με την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων, στην συγκέντρωση των δεδομένων, στην ανάλυσή τους με τα κατάλληλα εργαλεία, στην εξήγηση των ευρημάτων και τέλος στην συγγραφή και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  •Να γνωρίζει τις κυριότερες ερευνητικές προσεγγίσεις στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων .

  •Να εξοικειωθεί με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην  εφαρμοσμένη έρευνα. 

  •Να συνειδητοποιήσει τα είδη ερευνών και τα στάδια οργάνωσης και διεξαγωγής τους 

  •Να συνθέτει και εκπονεί μια ερευνητική μελέτη. 

  •Να κατανοήσει το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και την επιστημολογική τεκμηρίωση της εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της διοικητικής επιστήμης.

  •Να αξιοποιεί τις ποιοτικές και  ποσοτικές τεχνικές που αυτές εφαρμόζονται στην διοικητική πρακτική. 

  • Να εφαρμόζει τις ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθόδους με την χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων 

  • Να ευαισθητοποιηθεί στην διαμόρφωση, σχεδίαση και υλοποίηση της δική του έρευνας.

  • Να αναπτύξει κριτικό πνεύμα, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διοίκησης έργου στην ολοκληρωμένη εκπόνηση εργασίας.

  • Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα δεοντολογίας και ηθικής στην έρευνα

  • Να εφαρμόζει τεχνικές παρουσίασης ερευνητικής μελέτης.

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Rainer Schnell, Paul Hill, Elke Esser (2014) Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41954711, Έκδοση: 1η Ελληνική από 9η Γερμανική/2014, ISBN: 978-618-5036-09-6, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ.
 • Earl Babbie, (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα,Εκδόσεις Κριτική .Ε.
 • M. Grawitz, Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμοι Α΄ και Β΄, Αθήνα: Βιβλιόπολις Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Πνευματικής Δημιουργίας, 2006.
 • Θ. Καλφόπουλος, (επιμ.), Η Ποιοτική Παράδοση στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κάπολα Κων. Παγώνα Εκδόσεις - Εκθέσεις - Μελέτες, 2003.
 • Π. Γέμτος, Οι Κοινωνικές Επιστήμες. Μια εισαγωγή, Αθήνα: Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός Ο.Ε., 1995.
 • Ν. Κυριαζή, Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική Επισκόπηση των Μεθόδων και των Τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε. Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο, 2001.
 • Ξενόγλωσση

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Business Research
 • Journal of Advanced Research
 • International Journal of Social Research Methodology
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  2262022569
  kstoudas@aua.gr
  Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού […]
  2262022569
  dimnas@aua.gr
  Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο