ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5703 - Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Θεμελιώδεις έννοιες πληροφοριακών συστημάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας
 2. Διασυνδέσεις δεδομένων μεταξύ των κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας, ροή πληροφοριών μεταξύ των κόμβων και προσομοίωση επιχειρηματικών διεργασιών στο πληροφοριακό σύστημα
 3. Τεχνικές ανάλυσης, σχεδιασμού και εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 4. Συστήματα Προγραμματισμού Πόρων (MRP, MRPII, JIT). Συστήματα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Διανομής (DRM). Προηγμένα Συστήματα Προγραμματισμού (APS)
 5. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Υλοποίηση, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ελληνικά/διεθνή συστήματα ERP
 6. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Βασικά υποσυστήματα
 7. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Μελέτες περίπτωσης
 8. Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Συστήματα διαχείρισης εταίρων (PRM)
 9. Συστήματα διαχείρισης Αποθηκών (WMS): Υλοποίηση, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ελληνικά/διεθνή συστήματα WMS
 10. Συστήματα διαχείρισης Αποθηκών (WMS): Λειτουργίες, Μελέτες περίπτωσης
 11. Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών (TMS)
 12. Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και συστήματα τηλεματικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Α)
 13. Διαδίκτυο των πραγμάτων και πανταχού παρούσα υπολογιστική στην εφοδιαστική αλυσίδα
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 • Χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, (π.χ. ERP, WMS, δρομολόγησης οχημάτων, κ.α.)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

 • να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με έννοιες από τα δύο πεδία: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και πληροφοριακά συστήματα, να κατανοήσουν την αλληλεπίδρασή τους
 • να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 •  να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες χρήσης πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • περιγράψουν το είδος των δεδομένων που προέρχεται από κάθε κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των κόμβων, τις επιμέρους διαδικασίες και πως αυτές προσομοιώνονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα
 • εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων
 • εξηγήσουν τη λειτουργία των κύριων και των προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • εξηγήσουν τη λειτουργία προηγμένων τεχνολογιών στη διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας
 • χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  Ελληνική
 • Πολλάλης Ι., Βοζίκης Α (2015). Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, εκδ. Utopia.
 • Στεφάνου Κ., Μπιάλας Χ,, (2014). Σύγχρονα Επιχειρησιακά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), εκδότης Κ. Στεφάνου.
 • Στεφάνου Κ., Μπιάλας Χ,, (2017). Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων και Εφαρμογές με το σύστημα SAP, Εκδότης Αλτιντζής Α.
 • Φιτσιλής, Π. (2015). Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, ERP-CRM-BPR, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κάλλιπος, Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2256
 • Φωλίνας Δ., Παπαδοπούλου Ε.Μ. (2013). Διαχείριση διαδικασιών αποθήκης με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος, Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη.
 • Laudon, K., Laudon J. (2015). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 11η Αμερικάνικη Έκδοση, Κλειδάριθμος
Ξενόγλωσση
 • Baumann, F., Ceniza, G., Massicette, S., Medepalli, A., Thomas, K. (2017). Digital Supply Chain For Dummies, JDA Software Group.
 • Kurbel, K., (2013). Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, Springer.
 • Martin, M. (2014). Discover Logistics with SAP (SAP ERP and SAP SCM), 2nd updated edition, SAP Press.
 • Monk, E., Wagner, B. (2012). Concepts in Enterprise Resource Planning, Course Technology
 • Olson D., (2012). Supply Chain Information Technology, Business Expert Press.
 • Temponi, C., Vandaele, N. (eds) (2018). Information Systems, Logistics, and Supply Chain, Lecture Notes in Business Information Processing, Springer.
 • Sousa, M.J., Cruz, R., Caracol, C. Dias, I. (2017). Handbook of Research on Information Management for Effective Logistics and Supply Chains, IGI Global.
 • Wang, J. (2009). Innovations in Supply Chain Management for Information Systems: Novel Approaches, 1st edition Business Science Reference.
  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM)
 • Operations and Supply Chain Management: An International Journal (OSCM)
 • Journal of Information Technology Impact (JITI)
 • International Journal of Intelligent Enterprise (IJIE)
 • International Journal of Logistics Systems and Management
 • Journal of Enterprise Information Management
 • Journal of Enterprise Resource Planning Studies
 • International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)
-Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
kofakis@aua.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00 και Τρίτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
marinagi@aua.gr
Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της "Τεχνολογίας Λογισμικού" στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών […]
2262022569
dimnas@aua.gr
Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο