ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5604 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 2. Απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση
 3. Σειρές πληρωμών
 4. Απόσβεση Δανείων
 5. Υπόδειγμα κατανάλωσης επένδυσης
 6. Παραδοσιακά κριτήρια αξιολόγησης
 7. Η έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος
 8. Προεξοφλημένες ταμειακές ροές
 9. Καθαρή Παρούσα Αξία
 10. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης
 11. Αξιολόγηση Επένδυσης σε συνθήκες αβεβαιότητας
 12. Αποφάσεις για αγορά και αντικατάσταση εξοπλισμού
 13. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αρχικά μαθαίνουν βασικές γνώσεις μαθηματικών των συναλλαγών. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το θεωρητικό-οικονομικό υπόβαθρο της αξιολόγησης και μετά με τα κριτήρια και τους αλγόριθμους για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται αναφορά σε εφαρμογές στη γεωργία και αναλύονται τα προβλήματα αγοράς και αντικατάστασης εξοπλισμού. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεων για να εμπεδωθεί η θεωρία και να αποκτηθεί σχετική ευχέρεια στη χρήση λογισμικού για λύση πραγματικών προβλημάτων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφει τα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 • προσδιορίζει αποδοτικά έναντι μη αποδοτικών επενδυτικών έργω n
 • Αναλύει τις απαιτήσεις ενός προβλήματος και να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει λάβει στην πράξη.
 • Επεκτείνει τις γνώσεις του/της στους ορισμούς και την ορολογία των Οικονομικών Μαθηματικών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Επενδύσεων.
 • Χρησιμοποιεί κριτική σκέψη και να προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις μέσω της χρήσης των πλέον σύγχρονων μεθόδων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για την αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων.

αξιολογεί την επιλογή απόκτησης εξοπλισμού μέσω δανείου ή μακροχρόνιας μίσθωσης

Βιβλιογραφία

 • Ross S., Westerfield W. R. 2016. «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Πασχαλίδης.
 • Αρτίκης Γ., 2013. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Αποφάσεις Επενδύσεων», Εκδόσεις :Νικητόπουλος Σαράντος και Σία ΕΕ
 • Σπάθης Π., Τσιμπούκας Κ. 2010. «Οικονομική των Επιχειρήσεων». Ελληνοεκδοτική. ΑΘΗΝΑ
 • Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. 2018. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. 2η Έκδοση. Εκδόσεις: Rosili
 • Robert Parrino, Thomas Bates, Stuart Gillan, David Kidwell, «Βασικές Αρχές χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Αλέξανδρος Σ. ΙΚΕ
  Ξενόγλωσση
  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Accounting Organizations & Society (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
 • Journal of Accounting & Economics (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
 • Journal of Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
 • The Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 4*)
 • Contemporary Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 4)
 • Review of Accounting Studies (Rank: Association of Business Schools Journal List 4)
 • Abacus (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Accounting, Auditing & Accountability Journal (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Accounting & Business Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Accounting Horizons (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Accounting Forum (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • British Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Critical Perspectives on Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • European Accounting Review (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • International Journal of Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Journal of Business Ethics (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Journal of Business Finance & Accounting (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Management Accounting Research (Rank: Association of Business Schools Journal List 3)
 • Public Money & Management (Rank: Association of Business Schools Journal List 2)
  Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου / Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών : Τετάρτη 12:00-15:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 (τηλ. 2262022569)
clallos@aua.gr
Ο Χρήστος Λάλλος  είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήματα Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο