ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5514 - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Κοινωνική οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνικές επιχειρήσεις: βασικοί προσδιορισμοί, χαρακτηριστικά και τυπολογίες
 2. Κοινωνική επιχειρηματικότητα: Αιτίες ανάπτυξης και προκλήσεις, η σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη
 3. Είδη αξιών που δημιουργούνται μέσα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις: Μέτρηση απόδοσης, κοινωνικού αντικτύπου και αλυσίδα αξίας
 4. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
 5. Καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
 6. Στρατηγικές ανάπτυξης στην κοινωνικής επιχειρηματικότητα
 7. Σχεδιάζοντας μια κοινωνική επιχείρηση: επιχειρησιακά σχέδια, οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών επιχειρήσεων
 8. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
 9. Κοινωνικές επιχειρήσεις και Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα κερδοσκοπικών επιχειρήσεων
 10. Γυναικεία κοινωνική επιχειρηματικότητα
 11. Δεξιότητες και χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρηματιών
 12. Κοινωνικοί επιχειρηματίες: μελέτες περίπτωσης
 13. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • η εξοικείωση των φοιτητών με τη συνολική θεώρηση του προσανατολισμού και της πορείας μιας κοινωνικής επιχείρησης, με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής της με έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, της γνώσης και της καινοτομίας,
 • η δημιουργία νεοφυών κοινωνικών και βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται στη γνώση,
 • η αντιμετώπιση της στρατηγικής (τεχνολογικής και επιχειρηματικής) ως μια δυναμική διεργασία αξιοποίησης των πόρων και των ικανοτήτων της.
 • η εξοικείωση των φοιτητών με τη συμβολή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τα θέματα κοινωνικής και βιώσιμης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
 • σχεδιάζει κοινωνικά και συνεργατικά επιχειρηματικά εγχειρήματα που βασίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας με σκοπό την ανάπτυξη σε περιφερειακό/χωρικό επίπεδο,
 • αξιολογεί τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα για την υποστήριξη και τη λήψη αποφάσεων και να οργανώνει την υλοποίηση τους στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Αποστολόπουλος, Ν. Δερμάτης, Ζ., Λιαργκόβας, Π. (2020). Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πατάκης. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94700732
• Δημαδάμα, Ζ. (2021). Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ. Παπαζήσης. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102106904
• Καμινάρη-Κλήμη, Ο. (2010). Κοινωνική Οικονομία. Ελληνοεκδοτική. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7670
• Κυριακίδου, Ο. & Σαλαβού, Ε. (2014). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Rosili. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955379
• Κυριακόπουλος, Π. (2021). Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Μελέτες Περίπτωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σιδέρης. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112695355
Ξενόγλωσση
• Acar Erdur, D. (Ed.). (2020). Creating Social Value Through Social Entrepreneurship. IGI Global.
• Chahine, T. (2016). Introduction to social entrepreneurship. CRC Press.
• Nicolopoulou, K., Karataş-Özkan, M., Janssen, F., & Jermier, J. M. (Eds.). (2017). Sustainable entrepreneurship and social innovation. Routledge Taylor & Francis Group Earthscan from Routledge.
• Singh, A., & Reji, E. M. (Eds.). (2021). Social entrepreneurship and sustainable development. Routledge.
• Stenn, T. L. (2016). Social entrepreneurship as sustainable development: Introducing the sustainability lens. Springer.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Sustainability
• Journal of Social Entrepreneurship
• Social Enterprise Journal
• International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation

4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο