ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5501 - Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Έννοια, Σημασία, Ορισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής
 2. Στρατηγική Διοίκηση & Επίπεδα Στρατηγικής
 3. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς-Ενδιαφερόμενα μέρη & Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
 4. Οργανωσιακή Κουλτούρα & Στρατηγική
 5. Ανάλυση εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 6. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (Πόροι & Ικανότητες)
 7. Στρατηγικές Ικανότητες, Αλυσίδα Αξίας & Ανάλυση ΔΑΕΑ (SWOT)
 8. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα (Υπόδειγμα Porter)
 9. Ανταγωνιστική στρατηγική (Στρατηγική Διαφοροποίησης)
 10. Εταιρική στρατηγική (Συσχετισμένη & Ασυσχέτιστη Διαφοροποίηση)
 11. Εταιρικές Στρατηγικές (Κάθετη & Οριζόντια Ολοκλήρωση, Στρατηγικές διάσωσης & αναστροφής)
 12. Σύγχρονα θέματα Στρατηγικής (Επιχειρηματικός Καμβάς, Συγχωνεύσεις, εξαγορές, συμμαχίες, Καινοτομία και επιχειρηματικότητα)
 13. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

- να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες την έννοια της στρατηγικής και τη σημασία της για μια επιχείρηση – οργανισμό, καθώς και να επικεντρωθεί στη διαδικασία λήψεως στρατηγικών αποφάσεων αλλά και στις κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.

- να τους προσανατολίσει σε σύγχρονα θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοεί τις βασικές έννοιες και σημασία της επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής

• Αναγνωρίζει και να αναλύει τις παραμέτρους του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που επηρεάζουν τη στρατηγική της.

• Αναλύει τους παράγοντες που οδηγούν στην επίτευξη και ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος • Θέτει στρατηγικού στόχους και να αναλύει τα μέσα για την εκπλήρωση τους.  

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια:
• [50659970]: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• [11807]: Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, Κέφης Βασίλειος Ν.,Παπαζαχαρίου Πέτρος
• [59368002]: Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard
• [102071498]: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Στρατηγική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Μανασάκης Κωνσταντίνος
• [59368051]: Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνθήκες κρίσης, Βλάδος Χάρης
Προτεινόμενα Αγγλικά διδακτικά εγχειρίδια:
• Harmon, Paul. Business process change: a business process management guide for managers and process professionals. Morgan Kaufmann, 2019.
• Thomas, Brychan Celfyn, and Alun Merlyn Thomas. The Business of New Process Diffusion: Management of the Early Float Glass Start-ups. Routledge, 2019.
• Basak, Shounak, Sudhanshu Shekhar, and Kushal Saha. "Sustainable Supply Chain Development: An Energy Management Approach." Emerging Applications in Supply Chains for Sustainable Business Development. IGI Global, 2019. 81-102.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Strategic Management Journal
• Academy of Management Journal
• Journal of Management
• Organization Science
• Strategic Entrepreneurship Journal
• Journal of International Business Studies
• Long Range Planning
• Strategic Organization
• Global Strategy Journal
• Business Strategy and the Environment
• Advances in Strategic Management
• Journal of Family Business Strategy
• Research Methodology in Strategy and Management
• Harvard Business Review
• Journal of Small Business Strategy
• Cross Cultural and Strategic Management
• Journal of Business Strategy
• Business Strategy and Development
• Journal of Strategy and Management
Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
ptrivel@aua.gr
Ο Δρ Π. Τριβέλλας είναι Καθηγητής στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), εσωτερικό μέλος […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο