ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5404 - Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγικές Έννοιες και σημασία των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις
 2. Πληροφοριακά Συστήματα στην Επιχείρηση: Βασικά στοιχεία μιας Επιχείρησης, Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις
 3. Διαχείριση τεχνολογίας υλικού και λογισμικού στην επιχείρηση
 4. Πληροφοριακά Συστήματα και επιχειρηματική στρατηγική: Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων, Μοντέλο αλυσίδας αξίας
 5. Σύνθετα παραδείγματα στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα
 6. Λήψη αποφάσεων: Τύποι αποφάσεων, Διαδικασία λήψης αποφάσεων, Συστήματα Λήψης Αποφάσεων (DSS – ESS – GDSS), Ευφυή συστήματα για λήψη αποφάσεων
 7. Διαχείριση γνώσης: Συστήματα διαχείρισης γνώσεων, Συστήματα χειρισμού γνώσεων
 8. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων: Ανάλυση κύκλου ζωής πληροφοριακού συστήματος
 9. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων: Συλλογή και επεξεργασία απαιτήσεων χρηστών, Δημιουργία μοντέλων και σχεδιασμός συστημάτων
 10. Σύνθετα παραδείγματα στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 11. Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων
 12. Διαχείριση έργων προμήθειας/ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 13. Ζητήματα ηθικής, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, και του ρόλου τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Το μάθημα εστιάζει επίσης στις μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, στη διαχείριση έργων προμήθειας/ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και στη υλοποίηση υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζει τις κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων και την καταλληλότητα κάθε συστήματος για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων
 • εξηγήσει το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • εξηγήσει τα επιχειρηματικά οφέλη από τη εφαρμογή ευφυών τεχνικών στη λήψη αποφάσεων και από τη διαχείριση γνώσης
 • περιγράψει τις βασικές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
 • αξιολογεί πληροφοριακά συστήματα
 • χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης έργων προμήθειας/ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
 • υλοποιεί υπηρεσίες ως υποσυστήματα ευρύτερων πληροφοριακών συστημάτων

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ελληνική
• Wallace, P. (2014). «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης», Εκδ. Κριτική.
• Βεσκούκης, Β.(2015). Στοιχεία τεχνολογίας λογισμικού. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3160
• Δουληγέρης, Χ., Μητρόπουλος, Σ. (2015). Πληροφοριακά συστήματα στο διαδίκτυο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 1. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3970
• Καρανικόλας, Ν. (2012). Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων. Τεχνική Αποτύπωση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
• Μητάκος, Θ., (2015). Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κάλλιπος. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/ 11419/748
• Laudon, K., Laudon J. (2015). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 11η Αμερικάνικη Έκδοση, Κλειδάριθμος.
• Malaga R.Α., (2004). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδ. Γκιούρδας,
Ξενόγλωσση
• Wallace, P. (2021). Introduction to Information Systems, 4th Edition, Johns Hopkins University,
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• ACM Transaction on Management Information Systems
• European Journal of Information Systems
• IEEE Transactions on Software Engineering
• Journal of Management Information Systems
• Journal of Strategic Information Systems
• International Journal of Enterprise Information Systems
• International Journal of Business Information Systems
• Journal of Enterprise Information Management

Διδάσκοντες

2262022569
dimnas@aua.gr
Ο Δρ. Δημήτριος Νασιόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων […]
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
mtzifi@aua.gr
Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού µε ειδίκευση Πληροφορική στη ∆ιοίκηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο