ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5401 - Διοίκηση ολικής ποιότητας

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η Φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας
2.    Θεωρίες και Προσεγγίσεις για την Ποιότητα και βασικές αρχές της Φιλοσοφίας Ολικής Ποιότητας. Εμπόδια και ιστορίες επιτυχίας.
3.    Ηγεσία, τρόπος οργάνωσης και διοίκηση αλλαγών στο πλαίσιο της ΔΟΠ
4.    Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και ανάπτυξη ομάδων (δυναμική ομάδας)
5.    Ολική συμμετοχή εργαζομένων, λήψη αποφάσεων και ενδυνάμωση
6.    Επικοινωνία, κουλτούρα ποιότητας (στιγμές αλήθειας) και διαχείριση συγκρούσεων
7.    Ανάπτυξη λειτουργίας Ποιότητας (Σχεδιασμός), Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών & Κόστος Ποιότητας
8.    Καινοτομία, μέτρηση της ποιότητας (ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις) & διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης
9.    Σύγχρονα Διοικητικά Εργαλεία και Τεχνικές Ποιότητας για την επίλυση προβλημάτων
10.    Εκπαίδευση, Πιστοποίηση, Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO9001)
11.    Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, Διαχείριση Ποιότητας & διακινδύνευση στην εφοδιαστική αλυσίδα, στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες
12.    Η φιλοσοφία ολικής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών και η εμπειρία του πελάτη. Ικανοποίηση Πελατών, διατήρηση και αφοσίωση.
13.    Επιχειρηματική Στρατηγική & Ποιότητα. Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
• Να εισάγει τους φοιτητές σε μία φιλοσοφία του σύγχρονου μάνατζμεντ, η οποία στηριζόμενη στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη επιδιώκει την επίτευξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
• Να ενθαρρύνει την κατανόηση των αρχών και πρακτικών για τη συνεχή βελτίωση ποιότητας των παρερχομένων προϊόντων / υπηρεσιών και μείωσης του κόστους.
• Να παρουσιάσει τις βασικές μεθόδους και τεχνικές ποιότητας που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας
• Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην χρήση των εργαλείων ανάπτυξης ομάδων, διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας.
• Να αναδείξει την διεπιστημονική περιοχή της διοίκησης ολικής ποιότητας,

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• Κατανοήσει την έννοια της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας και την ανάγκη εφαρμογής της στο σύγχρονο περιβάλλον
• Κατανοήσει τις διαφορές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας από τη κλασσική προσέγγιση της διοίκησης των επιχειρήσεων
• Αντιληφθεί την έννοια της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας όπως χρησιμοποιείται από την βιομηχανία και τους παρόχους υπηρεσιών
• Κατανοήσει τις απαιτήσεις, λειτουργίες και προϋποθέσεις εφαρμογής των κύριων αρχών της ολικής ποιότητας
• Υιοθετεί και προσαρμόζει ένα πλαίσιο διαχείρισης της ολικής ποιότητας με συμμετοχικές διαδικασίες και κύκλους ποιότητας για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων
• Συνθέσει μια εργαλειοθήκη για την διαχείριση της ποιότητας και να επιλέγει την κατάλληλη τεχνική προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών και την ανάπτυξη της καινοτομίας
• Επιλέγει τους κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς τρόπους μέτρησης της ποιότητας σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα
• Διακρίνει τους διοικητικούς / επιχειρησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την κουλτούρα ποιότητας
• Προσδιορίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές μεθόδους ελέγχου των μονάδων της επιχείρησης Προτείνει την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων ποιότητας – πιστοποίησης
• Διακρίνει τους διοικητικούς / επιχειρησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της φιλοσοφίας ολικής ποιότητας
• Εντοπίζει πιθανά προβλήματα στην οργάνωση επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης που λειτουργούν σε αντίθεση με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική.
• Διαπιστώνει την αποτελεσματικότητα ή μη της εσωτερικής οργάνωσης των τμημάτων, την ύπαρξη ατασθαλιών, απάτης, αδυναμιών στην λειτουργία φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια:

•     [77112295]: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΕΛΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
•     [59394399]: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Τσιότρας Γεώργιος
•     [50810766]: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γεώργιος Αγγ. Μποχώρης
•     [22706150]: Διοίκηση ολικής ποιότητας - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Κέφης Βασίλειος Ν.
•     [10502]: Διοίκηση ολικής ποιότητας, Δερβιτσιώτης Κώστας Ν.
•     [151759]: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Λαλούμης Δημήτρης, Κατσώνη Βασιλική
•     [94644185]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, JAMER R. EVANS, WILLIAM M. LINDSAY
•     [59414712]: Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία, 8η Εκδοση, Goetsch L. David - Stanley B. Davis, Γεώργιος Μποχώρης (επιμέλεια)
•     [94701965]: Διαχείριση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Γεωργίας, Τροφίμων και Ποτών, Καρυπίδης Φίλιππος, Κοντογεώργος Αχιλλέας, Τσελεμπής Δημήτριος
Προτεινόμενα Αγγλικά διδακτικά εγχειρίδια:

•    Evans, J. and Lindsay, W., The Management and Control of Quality, Minneapolis: West Publishing Company, 2002.
•    Martin, W.B., Providing Quality Service: What every hospitality service provider needs to know, Prentice Hall, 2002

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Επιλεγμένα συναφή διεθνή επιστημονικά περιοδικά ( ενδεικτικά ):
•    The TQM Magazine
•    Quality Management Journal
•    Benchmarking: An International Journal
•    Total Quality Management & Business Excellence
•    International Journal of Quality & Reliability Management
•    International Journal of Quality and Service Sciences

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο