ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5310 - Αγγλικά IΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

1: From General English to Business English
2: Business English / Economic Terms, Exercises in Business English, Business E-mails Exercises, Contract Negotiations, Business Negotiations / Talks , Employment Counter offers, Cover letter terms / Vocabulary, Customer Relations Management Software
Job Interview Vocabulary, Corporate Buzzwords /  Jargon, IT Project Management, Project Management, The Nature of Business, Business Glossary
3: Business English Vocabulary Exercises – Basic Terms, General Economic / Business Terms Exercises, Sales, Trade Shows, Management, Noun Adjuncts
4: Business English Grammar I, Relative clauses, Exercises, Conditional sentences (I, II, III, mixed), Inversion; ‘Wish’ Sentence constructions, Phrasal Verbs Exercise, Adjectives – Adverbs, Exercises, Adverbs and Participles, The Indefinite Article, The Definite Article, Exercises , Some Any – Much Many, Exercises , Singular – Plural, Determiners, Various Grammar Points
5: Economics – Business Cycles, Inflation, Supply and Demand, Business Competition
6: Investing – The Stock Market, a. Investing (Finance), b. The Stock Market (Finance), c. Vocabulary relating to Investments and the Stock Market
7: Contracts – Agreements, Vocabulary and Exercises
8: Business English Tests – Exam test items, Quality Control, Business English Exercise
Business English Test 1, Business Collocations Quiz
Business English Vocabulary Test, Business English Test 2
9: Defining Marketing, Marketing Vocabulary, Marketing Vocabulary Multiple Choice Tests, ‘Greenification’, Advertising, Warranties
10: Sales Vocabulary (A), Glossary, Sales Vocabulary (B), Business Planning
11: : Conferences Vocabulary, Revision Test (Contracts, marketing, warranties, business planning, and conferences), Numbers Vocabulary, Insurance Vocabulary, Glossary
12: Ethical Investment, Leadership , Definitions of Leader and Leadership, Leadership versus Management, Businesspeople and Entrepreneurs, Empowerment, Cash flow
Market Share, Business English language (Various)
13. General Revision Exercises
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
• Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της Οικονομικής επιστήμης (Προσφορά και Ζήτηση, Εμπορικοί κύκλοι, Πληθωρισμός, Επενδύσεις, Ανταγωνισμός, ‘Πράσινη’ οικονομία, Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα, Κεφάλαιο, Συντελεστές παραγωγής μεταξύ πολλών άλλων) στα Αγγλικά.
• Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες της γλώσσας των επιχειρήσεων στα Αγγλικά.
• Να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες βασικούς όρους και έννοιες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της Οικονομικής επιστήμης στα Αγγλικά (Μάνατζμεντ, Διοίκηση επιχειρήσεων, Τραπεζικά οικονομικά, Χρηματο-οικονομικά, Εξυπηρέτηση πελατών, Λογιστικά, Φορολογικά οικονομικά, Διαπραγματεύσεις, Συμβούλια, Εμπορική / Επιχειρηματική αλληλογραφία, Συνοδευτικές επιστολές, Σχέσεις με τους πελάτες, Αντιπροσφορές, Επαγγελματικές συνεντεύξεις, Διοίκηση έργου, Πωλήσεις, Εμπορικές εκθέσεις, Χρηματιστηριακή γλώσσα, Συμβόλαια και Συμφωνίες, Ποιοτικός έλεγχος, Διαφήμιση, Ηγεσία / Ηγέτης, Ηθική επένδυση, Ενδυνάμωση, Ταμειακές ροές, Ασφάλειες / Εγγυήσεις και Βασικά Μαθηματικά (Αριθμοί).
• Να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε όλα τα παραπάνω θέματα με πολλές γλωσσικές ασκήσεις και σχετικά κείμενα οικονομικού περιεχομένου στα Αγγλικά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες της Οικονομικής επιστήμης (Προσφορά και Ζήτηση, Εμπορικοί κύκλοι, Πληθωρισμός, Επενδύσεις, Ανταγωνισμός, ‘Πράσινη’ οικονομία, Επιχειρηματικός σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα, Κεφάλαιο, Συντελεστές παραγωγής μεταξύ πολλών άλλων) στα Αγγλικά.
• Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες της γλώσσας των επιχειρήσεων στα Αγγλικά.
• Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της Οικονομικής επιστήμης στα Αγγλικά (Μάνατζμεντ, Διοίκηση επιχειρήσεων, Τραπεζικά οικονομικά, Χρηματο-οικονομικά, Εξυπηρέτηση πελατών, Λογιστικά, Φορολογικά οικονομικά, Διαπραγματεύσεις, Συμβούλια, Εμπορική / Επιχειρηματική αλληλογραφία, Συνοδευτικές επιστολές, Σχέσεις πελατών, Αντιπροσφορές, Επαγγελματικές συνεντεύξεις, Διοίκηση έργου, Πωλήσεις, Εμπορικές εκθέσεις, Χρηματιστηριακή γλώσσα, Συμβόλαια και Συμφωνίες, Ποιοτικός έλεγχος, Διαφήμιση, Ηγεσία / Ηγέτης, Ηθική επένδυση, Ενδυνάμωση, Ταμειακές ροές, Ασφάλειες / Εγγυήσεις και Βασικά Μαθηματικά (Αριθμοί).
• Επιλύει γλωσσικά προβλήματα και γλωσσικές ασκήσεις οικονομικής και επιχειρηματικής γλώσσας στα Αγγλικά, και να κατανοεί σχετικά κείμενα Οικονομικού και Επιχειρηματικού περιεχομένου.
• Έχει μια σφαιρική εικόνα της γλώσσας των Οικονομικών και των Επιχειρήσεων όπως εκφράζεται και χρησιμοποιείται στα Αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Ελληνική
‘Achieve TOEIC’ A. Betsis, Betsis Publications
Ξενόγλωσση
‘Cracking the TOEIC’ E. Rolins, Random House, London
Σημειώσεις Διδάσκοντα
Επίσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες θα δοθούν κείμενα Οικονομικών Αγγλικών για μελέτη και εξάσκηση, καθώς και πολλές διαβαθμισμένες γλωσσικές ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση λεξιλογίου / όρων και γραμματικο-συντακτικών φαινομένων.  

3 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο