ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5301 - Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.    Εισαγωγή, Περιεχόμενο & Βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
2.    Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
3.    Προγραμματισμός/Σχεδιασμός Ανθρωπίνων Πόρων
4.    Ανάλυση Εργασίας
5.    Περιγραφή & Προδιαγραφή Θέσης Εργασίας
6.    Προσέλκυση, Εντοπισμός και Επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού
7.    Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινων Πόρων
8.    Πολιτική και συστήματα αμοιβών
9.    Εργασιακές σχέσεις – Συλλογικές διαπραγματεύσεις
10.    Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας
11.    Διαφορετικότητα, Εργασιακός εκφοβισμός – Εργασιακή παρενόχληση – Ηθική παρενόχληση
12.    Επικοινωνία και δημιουργία ομάδων
13.    Ανάπτυξη σταδιοδρομίας και διαχείριση ταλέντων
14.    Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
να παρουσιάσει στους/στις φοιτητές/τριες τις κυριότερες θεωρητικές γνώσεις στη σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού/διοικητικού «γίγνεσθαι». να τους/τις εφοδιάσει με τα βασικά «εργαλεία» αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που αναφύονται.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
γνωρίζει σημαντικές θεωρήσεις του όρου «προσωπικότητα» και να κατανοεί τη σημασία τους στον επιχειρηματικό κόσμοαναλύει και εποπτεύει τις βασικές πτυχές και διαστάσεις της συσχετιστικής «εργαζόμενος(η) – εργασιακό περιβάλλον –  επιχείρηση - έλεγχος» διακρίνει σημαντικές παραμέτρους των «εργασιακών ομάδων» και των «επιτροπών» αποκτήσει ίδια αντίληψη για το μηχανισμό της παρακίνησης, να γνωρίσει σημαντικές θεωρήσεις του εν λόγω όρου και να είναι σε θέση να αναλύει τη συσχετιστική «παρακίνηση – παραγωγικότητα». αναγνωρίζει και διαχειρίζεται θέματα διαφορετικότητας (π.χ. φύλο, πολυπολιτισμικότητα) κατανοεί/(συν-)διαμορφώνει/(συν-)εργάζεται προς τη συσχετιστική: (α) Σχεδιασμός/Ανάλυση Εργασίας – Εξεύρεση/Επιλογή/Αξιολόγηση Προσωπικού και (β) Εκπαίδευση/Επιμόρφωση Προσωπικού – Απόδοση Εργαζόμενων. αντιληφθεί βασικές πτυχές της επιχειρηματικής Ηθικής και της Ηθικής των εργαζόμενων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 Ελληνική
•    Βαξεβανίδου, Μ., και Ρεκλείτης, Π., (2019), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Προπομπός
•    Noe, R., Hollenbeck, J., G., Gerhart, B., (2009), Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, 1η έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση
•    Dessler, G., (2012), Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική
•    Μουζά-Λαζαρίδη, Α., (2006), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 1η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική.
Ξενόγλωσση
•    Sharon Armstrong, Barbara Mitchell, (2019), The Essential HR Handbook - Tenth Anniversary Edition: A Quick and Handy Resource for Any Manager or HR Professional, Career Press
•    Erica Keswin, (2018), Bring Your Human to Work: 10 Surefire Ways to Design a Workplace That Is Good for People, Great for Business, and Just Might Change the World, McGrow Hill Education

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
•    Personnel Journal
•    Human Resource management Review
•    Human Resource Management Journal
•    Human Resource Development
•    HR Magazine
•    The International Journal of Human Resource Management
•    Employee relations
•    Career Development International
-Σημειώσεις Διδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο