ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί και κατηγορίες των Προστατευομένων Φυσικών Περιοχών (Π.Φ.Π.). Βιογενετικά αποθέματα, αποθέματα βιόσφαιρας, εθνικά και περιφερειακά πάρκα, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καταφύγια άγριας ζωής, ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, περιοχές υψηλής φυσικής αξίας. Βασικές αρχές για την επιλογή και κήρυξη προστατευόμενων περιοχών. Θεσμικό πλαίσιο των προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκές οδηγίες, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις). Λειτουργίες, αξίες, προβλήματα, μέτρα αποκατάστασης και προστασίας των Π.Φ.Π. Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (αρχές και τεχνικές διαχείρισης – ενσωμάτωση οικονομικών δραστηριοτήτων). Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Επιλεγμένα παραδείγματα διαχείρισης Π.Φ.Π. όπως ανόρθωση και αποκατάσταση διαταραγμένων προστατευόμενων περιοχών, με συμμετοχική και προσαρμοζόμενη διαχείριση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση:
● να συντάσσουν μελέτες διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
● να οργανώνουν το καθεστώς προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών και
● να υποδεικνύουν κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης υποβαθμισμένων λειτουργιών των προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο