ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, στόχοι της περιφερειακής ανάπτυξης. Στρατηγικές και μέσα περιφερειακής πολιτικής (επενδυτικά κίνητρα, παραγωγικές και κοινωνικές υποδομές). Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Δημογραφικές εξελίξεις, περιφερειακές ιδιαιτερότητες και πρότυπα ανάπτυξης της περιφέρειας. Περιφερειακές ανισότητες. Ορεινές περιοχές: φυσικά, κοινωνικοοικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές και μέθοδοι ανάπτυξης. Προβλήματα των ορεινών περιοχών και αντιμετώπιση τους. Νέες κατευθύνσεις περιφερειακής πολιτικής. Προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Τοπικές τεχνογνωσίες, τεχνολογικές καινοτομίες και ανάπτυξη της υπαίθρου. Περιφερειακή διοικητική οργάνωση και περιφερειακή οικονομική πολιτική. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική. Μέτρα διοικητικής αποκέντρωσης και περιφερειακός προγραμματισμός. Ευρωπαϊκά προγράμματα και περιφερειακή ανάπτυξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

● Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες που σχετίζονται με το χώρο και την περιφέρεια.

● Έχει κατανοήσει τη συστηματική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος, ειδικότερα των ορεινών περιοχών, τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων, τις αιτίες δημιουργίας και τους λόγους αντιμετώπισής τους.

● Έχει εξοικειωθεί με τις κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής, καθώς και με το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής.

Βιβλιογραφία

-Αραμπατζής, Γ. και Πολύζος, Σ. (2008), Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 736 σελ.
-Πρωτοπαπάς Α. και Kula Erhun. (2005), Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 496 σελ.
- Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα, 602 σελ.

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο