ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Οικοτουρισμός - Δασική Αναψυχή

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οικοτουρισμός. Έννοιες και ορισμοί. Μορφές οικοτουρισμού σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δασική αναψυχή. Δασικός Τουρισμός. Φυσικοί πόροι αναψυχής. Ανάγκες και ζήτηση αναψυχής. Φυσικοί οπτικοί πόροι. Τα δασοπονικά είδη στο τοπίο. Φυσικά και ανθρωπογενή τοπία. Έργα και ευκολίες δασικής αναψυχής: διαδρομές (πεζόδρομοι –μονοπάτια - δρόμοι), χώροι αναψυχής, κατασκηνώσεις, έργα απόλαυσης του τοπίου - θέσεις θέας, έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διαχείριση των δασών αναψυχής - Λειτουργία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει την μεθοδολογία εγκατάστασης χώρων δασικής αναψυχής και την οργάνωση του οικοτουρισμού.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τον οικοτουρισμό και τη δασική αναψυχή για τη σύνταξη δασικών, οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας μελέτης δασικής αναψυχής η οποία μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια οικολογική, περιβαλλοντική, διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Ελευθεριάδης Νικόλαος. 2003. Δασική Αναψυχή & Περιήγηση (Τουρισμός). Χάρις Μ.Ε.Π.Ε.
Αθανάσιος Καραμέρης.2012. Αναψυχή στη φύση. Ιδιωτ. Έκδοση
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο