ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ορισμοί, διάκριση και ταξινόμηση των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων. Αειφορική συγκομιδή των καρπώσεων. Δυνατότητες και συστήματα συγκομιδής και αξιοποίησης μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, όπως: εδώδιμα δασικά προϊόντα (σπόροι, καρποί, φρούτα, μανιτάρια, γύρη, ρίζες, φύλλα, μίσχοι, βολβοί κλπ) και λοιπά μη ξυλώδη δασικά προϊόντα (ρητίνη, φλοιός, φελλός, χούμος, καστανόχωμα, κόμεα, μαστίχη, ίνες, κώνοι, δένδρα Χριστουγέννων), αρωματικά και φαρμακευτικά μέρη των δασικών δένδρων και θάμνων, αξιοποίηση εκχυλισμάτων του ξύλου των. Για κάθε ως άνω μη-ξυλώδες δασικό προϊόν, ανάλυση και επιλογή κατάλληλων κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων παραγωγής, αειφορικής συγκομιδής και αξιοποίησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τα παραγόμενα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα .
• Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα κοινωνικό-τεχνικά συστήματα παραγωγής, αειφορικής συγκομιδής και αξιοποίησης αυτών των προϊόντων

• Έχει τις ικανότητες να ανταποκριθεί σε μελλοντικές ερευνητικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Coppen, J.J.W 1995 "Flavours and fragances of plant origin" FAO Rome (Italy)
• Ciesla William 1998 "Non-wood forest products from conifers" FAO Rome (Italy)
• Ciesla William 2002 "Non-Wood Forest Products from Temperate Broad-Leaved Trees " FAO Rome (Italy)
• Bernhard Wolfslehner, Irina Prokofieva and Robert Mavsar 2019 "Non-wood forest products in Europe " European Forest Institute (EFI) , Finland
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Forest Ecology and Management
● iForest - Biogeosciences and Forestry
● Journal of Forest Science
● Forestry
● Forest Products Journal

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο