ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Εκπαίδευση του πολίτη για το φυσικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον, εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχέση ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος, διδακτικές στρατηγικές στην εκπαίδευση του φυσικού περιβάλλοντος, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στη μάθηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• αναπτύξει διδακτικό υλικό για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνέδρια, εκδηλώσεις, σχολεία κ.λπ.
• σχεδιάσει διδακτικές στρατηγικές και να εφαρμόσει την κατάλληλη, κατά περίπτωση διδακτική μέθοδο για τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος σε κάθε λογής κοινό.
• διδάξει σχετικά με το περιβάλλον επιδιώκοντας την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων.
• αναλύει και να αξιολογεί βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες δικές του ή συναδέλφων του.
• σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος σε κλειστούς χώρους και στην ύπαιθρο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρία & Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδης.
• Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (2006). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αρχές – Φιλοσοφία – Μεθοδολογία – Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
The Journal of Environmental Education, Environmental Education Research

Διδάσκοντες

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο