ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Εκπαίδευση του πολίτη για το φυσικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον, εκπαιδευτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχέση ανθρώπου – φυσικού περιβάλλοντος, διδακτικές στρατηγικές στην εκπαίδευση του φυσικού περιβάλλοντος, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στη μάθηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• αναπτύξει διδακτικό υλικό για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνέδρια, εκδηλώσεις, σχολεία κ.λπ.
• σχεδιάσει διδακτικές στρατηγικές και να εφαρμόσει την κατάλληλη, κατά περίπτωση διδακτική μέθοδο για τη διδασκαλία του φυσικού περιβάλλοντος σε κάθε λογής κοινό.
• διδάξει σχετικά με το περιβάλλον επιδιώκοντας την καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων.
• αναλύει και να αξιολογεί βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες δικές του ή συναδέλφων του.
• σχεδιάζει και να υλοποιεί δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος σε κλειστούς χώρους και στην ύπαιθρο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεωρία & Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδης.
• Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (2006). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αρχές – Φιλοσοφία – Μεθοδολογία – Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg.
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
The Journal of Environmental Education, Environmental Education Research

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο