ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στους υγροτόπους. Ορισμοί και κατηγορίες υγροτόπων. Κριτήρια ταξινόμησης υγροτόπων. Παραδείγματα υγροτοπικών περιοχών του πλανήτη και της Μεσογείου. Λειτουργίες των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Κίνδυνοι και απειλές, Φυσικές μεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των υγροτόπων. Το νομικό πλαίσιο προστασίας των υγροτόπων. Παρόχθια (παραποτάμια και παραλίμνια) δασικά και λοιπά οικοσυστήματα και ενδιαιτήματα. Λειτουργίες και αξίες των παρόχθιων δασικών οικοσυστημάτων. Αρχές διαχείρισης υγροτόπων. Διαχειριστικά σχεδία υγροτόπων. Διαχείριση υγροτοπικών οικοσυστημάτων σε θεσμοθετημένο πλαίσιο βάσει διεθνών και εθνικών κανόνων (π.χ. προβλέψεις της σύμβασης Ramsar, των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 μέσω των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα). Ιδιαιτερότητες της διαχείρισης υγροτόπων σε σχέση με τους γενικούς κανόνες διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών – έμφαση στη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Αξιολόγηση, χαρτογράφηση, κατάταξη και επιστημονική παρακολούθηση υγροτόπων. Δημιουργία, βελτίωση - αποκατάσταση και ανόρθωση υγροτόπων. Χρήση τεχνητών υγροτόπων για τη διαχείριση λυμάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των υγροτόπων, το νομικό πλαίσιο προστασίας, αξιολόγησης, χαρτογράφησης, κατάταξης και επιστημονικής παρακολούθησης τους.
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες και τεχνικές για τα διαχειριστικά σχέδια των υγροτόπων,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο διαχείρισης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο