ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σχεδιασμός και φυσικά χερσαία οικοσυστήματα. Διαχείριση ξυλοπαραγωγικών δασών: σπερμοφυή, πρεμνοφυή, διφυή δάση. Χωρική οργάνωση του ξυλώδους κεφαλαίου. Χρονική οργάνωση του ξυλώδους κεφαλαίου. Διαχειριστικές μέθοδοι υπολογισμού ξυλαποθέματος και λήμματος. Διαχείριση φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων πολλαπλής χρήσης. Οργάνωση της πολλαπλής χρήσης. Οργάνωση της παραγωγής με μεθόδους Οικολογίας τοπίου, Επιχειρησιακής Έρευνας, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Διαχείριση δασών αναψυχής, διαχείριση δασών για παραγωγή ρητίνης, προστατευόμενα δάση και δασικές εκτάσεις. Προστατευτικά δάση. Διαχειριστικό σχέδιο (Δασικοί χάρτες, Διαίρεση δάσους, ποιότητες τόπου, υπολογισμός λήμματος, πίνακες παραγωγής, επιλογή του σκοπού της διαχείρισης, εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι σε θέση:
● να μελετήσει/αναλύσει προβλήματα Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων και γενικότερα
Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων,
● να συνδυάσει δεδομένα από πολλαπλές πηγές,
● να λάβει απόφαση για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου της Διαχείρισης ενός Δασικού
Οικοσυστήματος και
● να συντάξει το σχέδιο διαχείρισής του.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Buongiorno, J. and Gilless, J.K. (1987). Forest Management and Economics. MacMillan Publishing Company, N. York, p. 285.
• Chadwick D. Oliver (Author), Bruce C. Larson, (1996). Forest Stand Dynamics, John Wiley & Sons p. 500
• David D. Reed and Glenn D. Mroz (1997). Resource Assessment in Forested Landscapes. John Wiley & Sons, p. 386
• Davis, L.S. and Johnson, K.N. (1987). Forest Management. McGraw- Hill, Inc., N. York, p. 790.
• Malcolm L. Hunter (1989). Wildlife, Forests, and Forestry: Principles of Managing Forests for Biological Diversity, Prentice Hall College Div p. 400.
• Γεωργόπουλος, Α.Δ. (1979). Εγχειρίδιο Δασικής Διαχειριστικής. Ταμείο Πανεπιστημιακών Δασών, Θεσσαλονίκη, σελ. 303.
• Ελευθεριάδης, Ν. (2003). Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, σελ. 435.
• Καζάνα, Β. (1996). Σημειώσεις Δασικής Διαχειριστικής Ι, Δράμα, σελ. 119.
• Καλούδης, Σ., 2020. Δασική Διαχειριστική II (Εργαστηριακό μέρος). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καρπενήσι, σελίδες 124.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Canadian Journal of Forest Research (CAN J FOREST RES) https://www.researchgate.net/journal/Canadian-Journal-of-Forest-Research-1208-6037
• Computers and Electronics in Agriculture https://www.journals.elsevier.com/computers-and-electronics-in-agriculture
• Ecological Informatics https://www.sciencedirect. c
• Ecological Modelling https://www.journals.elsevier.com/ecological-modelling
• European Journal of Forest Research https://www.springer.com/journal/10342
• Forest Ecology and Management https://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management
• Forest Policy and Economics https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics
• International Journal of Forestry, Ecology and Environment https://www.journalbinet.com/ijfee-journal.html
• Journal of Forest Economics https://www.nowpublishers.com/JFE
• Journal of forestry https://academic.oup.com/jof
• Open Journal of Forestry https://www.scirp.org/Journal/ojf/?utm_campaign=1416495552_77394438136&utm_source=liuyj&utm_medium=adwords&utm_term=forestry%20journal&utm_content=kwd-312635262420_c____9067719_b&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUE5p2gBjIvmGz9iY9SLK_YW9UdV8486W3S-n4mfmxmcuvcLt6637ARoCDh8QAvD_BwE
Σχετικές Διαδικτυακές διευθύνσεις:
• http://www.fs.fed.us/emc/nfma/index.htm(Δασική υπηρεσία ΗΠΑ
• http://www.gov.mb.ca/conservation/forestry/forest-practices/planning/fpp-fmps.html
• http://www.odf.state.or.us/DIVISIONS/management/state_forests/planning.asp?id=3040103
• http://www.dse.vic.gov.au/dse/nrenfor.nsf/LinkView/3011FCE613BB7139CA256E5F001CAE02B5F6CED7662756B34A256DEA00149A95
• http://www.gov.ns.ca/natr/publications/forpubs.htm
• https://www.scopus.com/home.uri (Επιστημονικές Δημοσιεύσεις)

Διδάσκοντες

+302237025063
kaloudis@aua.gr
Σπουδές ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο