ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασοκομία Πόλεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες, ορισμοί για το αστικό και περιαστικό πράσινο. Οικολογικές ιδιαιτερότητες της πόλης (κλιματικοί παράγοντες, έδαφος, φωτορύπανση, ανθρώπινες επιδράσεις). Επιδράσεις των δένδρων και γενικά του αστικού πρασίνου στην πόλη (βελτίωση του κλίματος, κατακρημνίσματα και υγρασία, μηχανικές χρήσεις, επίδραση των δένδρων στις αισθήσεις). Εκλογή κατάλληλων ειδών (οικολογική εκλογή, εκλογή ειδών με βάση τον σκοπό χρήσης). Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δένδρων στις πόλεις (αυξητικοί χώροι, νέες εγκαταστάσεις, τεχνικοί και κυκλοφοριακοί περιορισμοί στην εγκατάσταση νέων δενδροστοιχιών, εκλογή ειδών για την εγκατάσταση δενδροστοιχιών). Μέτρα περιποίησης των δένδρων στις πόλεις. Μέτρα μετά τη φύτευση. Διαχείριση, χειρισμός και περιποίηση των δένδρων δενδροστοιχιών. Επιλογή κατάλληλων δασικών ειδών στο αστικό περιβάλλον, βάσει οικολογικών κριτηρίων και σκοπού χρήσης, σύνταξη μητρώου δένδρων και λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών – δασοκομικών μέτρων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα:
● Γνωρίζει την αξία του αστικού πρασίνου στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
● Αποκτήσει γνώση των οικολογικών ιδιαιτεροτήτων της πόλης και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν.
● Γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον και τρόπους αντιμετώπισής τους.
● Αποκτήσει δεξιότητες στο χειρισμό και διαχείριση του αστικού πρασίνου.
● Είναι ικανός/ή να επιλέγει τα κατάλληλα δασοπονικά είδη με οικολογικά, λειτουργικά (χρήσης) και αισθητικά κριτήρια για τη δημιουργία διαφόρων μορφών αστικού πρασίνου.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
● Ντάφης Σ., 2001. Δασοκομία Πόλεων. Εκδόσεις: Χάρις, Μ. ΕΠΕ.
● Sandberg L A.., A. Bardekjian and Butt S., 2015. Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective. Routledge, London.
● Ferrini F., C. Konijnendijk van den Bosch and Fini A., 2017. Routledge Handbook of Urban Forestry.
● Blum J., 2016. Urban Forests Ecosystem Services and Management. Apple Academic Press
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
● Forestry Journal
● Urban Forestry and Urban Greening,
● Arboriculture and Urban Forestry
● Arboricultural Journal: International Journal of Urban Forestry
● Landscape and Urban Planning
● Urban Climate

Διδάσκοντες

+302237023282 & +302237025063
pantera@aua.gr

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο