ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασική Οικονομική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές οικονομικές έννοιες. Δομή αγοράς, ζήτηση, προσφορά, ελαστικότητες, αρχή της οικονομικότητας, παραγωγικότητα. Εισαγωγή στη Δασική Οικονομική. Οικονομική των συντελεστών της δασικής παραγωγής. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων, δασικών εκμεταλλεύσεων. Διεμπόρευση (marketing) δασικών προϊόντων. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία, σχεδιασμός διαχείρισης δασικής επιχείρησης. Μακροοικονομική και μικροοικονομική ανάλυση στις δασικές εκμεταλλεύσεις. Διεθνές εμπόριο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει κατανοήσει βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, των εισροών και εκροών της
οικονομικής λειτουργίας και της εφαρμογής τους στη δασική παραγωγή.
● Έχει αποκτήσει την ικανότητα κοστολόγησης της δασικής παραγωγής και ανάλυσης της αλυσίδας
αξίας των δασικών προϊόντων.
● Έχει αποκτήσει τη δυνατότητα υπολογισμού της αξίας δασικών εκμεταλλεύσεων.
● Έχει αποκτήσει την ικανότητα αποτίμηση της αξίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με το δάσος.

Βιβλιογραφία

- Χάλκος, Γ. (2021), Οικονομική Φυσικών Πόρων του Περιβάλλοντος. 2η Έκδοση. Εκδόσεις Δίσιγμα, 920 σελ.
- Tietenberg, T. καιLewis, L. (2010), Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Gutenberg, 1032 σελ.
- Zhang, D, and Pearse, P. (2012), Forest Economics. Vancouver. UBC Press, 2012. 412 pp. ISBN: 9780774821537.
- Kant S, Alavalapati RR. (2014), Handbook of forest resource economics. Part 4: Economics of risk, uncertainty and natural disturbances. Routledge, New York, pp. 559.
- van den Bergh, J. (1999), Handbook of Environmental and Resource Economics. Edward Elgar, Cheltenham.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
Σκεπετάρη Κασσιανή
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο