ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Δασική Εκτιμητική

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές έννοιες δασικής εκτιμητικής και σχέσεις μεταξύ τους. Κεφαλαιοποίηση δαπανών και υπολογισμός αξίας προσόδων. Αξία δασικού εδάφους και δασοσυστάδων. Εκτίμηση και αξιολόγηση της αξίας των φυσικών πόρων (άμεσοι και έμμεσοι μέθοδοι αξιολόγησης). Εκτίμηση των μη-αγοραίων περιβαλλοντικών επιπτώσεών και αγαθών. Ζημίες και αποζημιώσεις. Πραγματογνωμοσύνες. Εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης των φυσικών πόρων. Εκτίμηση και αξιολόγηση της συμβολής των φυσικών πόρων στο εθνικό προϊόν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
● Έχει μάθει τις γενικές αρχές της δασικής παραγωγής και της εκτίμησης της αξίας δασικής γης.
● Έχει κατανοήσει και να διακρίνει τις έννοιες του τόκου, του ανατοκισμού, της προεξόφλησης.
● Έχει κατανοήσει την κεφαλαιοποίηση των δαπανών και προσόδων, και τον υπολογισμό της αξίας
των περιοδικών προσόδων ή δαπανών στις δασικές εκμεταλλεύσεις.
● Έχει κατανοήσει την έννοια της απόσβεσης και τον υπολογισμό της αξίας απόσβεσης ενός δανείου
και της ανανέωσης ενός περιουσιακού στοιχείου.
● Έχει εμπεδώσει τις ακαθάριστες προσόδους και τον υπολογισμό των δαπανών (σταθερών και
μεταβλητών) κατά φορείς ή κατά συντελεστές παραγωγής ή κατά φάσεις παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να μπορεί να υπολογίζει το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε παρέμβασης στο δάσος, στη δασική
εκμετάλλευση ή στην επιχείρηση.

Βιβλιογραφία

● Κιτσοπανίδης, Γ. (2007), Γεωργική λογιστική και εκτιμητική. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη, 632 σελ.
● Στάμου, Ν. (1985), Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων. Δασική Οικονομική Ι. Αυτοτελής έκδοση. Θεσσαλονίκη.
● Καρβούνης, Σ. και Γεωργακέλλος, Δ. (2003). Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.. Αθήνα, 876 σελ.

Διδάσκοντες

+30-22370-23282
dlazaridou@aua.gr
Αποφοίτησα από το Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβ. του Α.Π.Θ. (έτος 2008) […]

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο