ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Βιολογία Άγριας Πανίδας

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικά στοιχεία μορφολογίας, ανατομίας και φυσιολογίας πτηνών, θηλαστικών, ιχθύων γλυκέων υδάτων,αμφιβίων και ερπετών. Γεωγραφική εξάπλωση, βιότοπος, αναπαραγωγή, τροφικές συνήθειες και συμπεριφορά ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα (έμφαση σε θηλαστικά και πτηνά). Στα πλαίσια του μαθήματος το εργαστήριο περιλαμβάνει αναγνώριση διαφόρων ειδών, με έμφαση σε αυτά που έχουν οικονομική σημασία για τον άνθρωπο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• έχει κατανοήσει τη μεθοδολογία αναγνώρισης ειδών άγριας πανίδας,
• χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες επεξεργασίας των βιολογικών δεδομένων για τη σύνταξη δασικών, οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών,
• συνεργάζεται με τους συμφοιτητές/τριές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο – πλαίσιο μιας οικολογικής μελέτης η οποία, μελλοντικά στην πορεία της εργασίας του ως Δασολόγος, θα αποτελέσει μέρος μελέτης-σχεδίου για μια οικολογική, περιβαλλοντική, διαχειριστική ή άλλη σχετική μελέτη.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
- Παπαγεωργίου Ν.Κ., 1990. Βιολογία Άγριας Πανίδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο