ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και ορισμοί της διατάραξης των οικοσυστημάτων και της αποκατάστασής τους. Αναγκαιότητα αποκατάστασης των διαταραγμένων περιοχών βάσει οικολογικών αρχών και χρονοσειρών δεδομένων. Αποκατάσταση τοπίου, βιοποικιλότητας σε διαταραγμένες περιοχές με οικολογικά χαρακτηριστικά. Βασικές αρχές αποκατάστασης δασών, υγροτόπων, αγροτικών τοπίων, θινών, βραχωδών σχηματισμών και αστικών βιοτόπων. Παρουσίαση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων αποκατάστασης διαταραγμένων περιοχών και οικοσυστημάτων (case studies) και μεθόδων παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων αποκατάστασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να εφαρμόζει:
● μεθόδους και τεχνικές αποκατάστασης τοπίου
● βασικές αρχές αποκατάστασης δασών, υγροτόπων, αγροτικών τοπίων, θινών, βραχωδών σχηματισμών και αστικών βιοτόπων.

Βιβλιογραφία

1. Cairns Jr, J., 1989. Restoring damaged ecosystems: is predisturbance condition a viable option. Environ. Prof, 11, pp.152-159.
2. Gray, D.H. and A.T. Leiser. 1982. Biotechnical Slope Protection and Erosion Control. Van Nostrand Reinhold Company Inc. Scarborough, Ontario, 271 pp. (reprinted by Krieger Publishing Co. Malabar, Florida).
3. Mentis, M., 2020. Environmental rehabilitation of damaged land. For. Ecosyst. 7, 19.
4. Tongway, D.J. and Ludwig, J.A., 2011. Restoring disturbed landscapes: putting principles into practice. Island Press.
5. Wali, M.K., 1999. Ecological succession and the rehabilitation of disturbed terrestrial ecosystems. Plant and soil, 213(1), pp.195-220.
6. Walker, L.R. and Del Moral, R., 2003. Primary succession and ecosystem rehabilitation. Cambridge University Press.

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο