ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αγγλικά ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα λειτουργεί ως συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος Αγγλικά Ι και στοχεύει να εμπλουτίσει το ειδικό λεξιλόγιο δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό υλικό (γραπτό και οπτικοακουστικό) αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος (ενδεικτικά καλύπτονται θέματα δασικής εδαφολογίας, δασικής εντομολογίας, δομή και ιδιότητες ξύλου, διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων). Μέσα από την επεξεργασία του συγκεκριμένου γλωσσικού υλικού οι φοιτητές διδάσκονται γλωσσικές δομές με στόχο να κατανοούν την κεντρική ιδέα και τα βασικά σημεία ενός επιστημονικού κειμένου, και εξασκούνται στις δεξιότητες της ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου (ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχεδιασμός και ανάπτυξη γραπτού κειμένου, σύγκριση και αντιπαράθεση, κύρια σημεία μιας συζήτησης). Αντικείμενο του μαθήματος είναι είναι η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και κυρίως της δασικής και περιβαλλοντικής ορολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση κειμένων δασικής ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, η παραγωγή και κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας και η παραγωγή γραπτού λόγου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί και να επεξεργάζεται κείμενα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα,
  • να αντιλαμβάνεται τον προφορικό λόγο και να μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις στο αντικείμενό του σε ομάδες εργασίας στην Αγγλική γλώσσα,
  • να παράγει σωστό γραπτό λόγο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Restoration Agriculture by Mark Shepard
2. Organic Farming by A. K. Dahama
3. The Hidden lIfe of Trees
2 Ώρες Εβδομαδιαίως
  Διδακτικές Μονάδες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο