ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας
& Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος

Αγγλικά ΙΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη χρήση ειδικού λεξιλογίου δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό υλικό (γραπτό και οπτικοακουστικό) αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος (ενδεικτικά καλύπτονται θέματα δασικής βοτανικής, τοπογραφίας, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, δασικής γενετικής). Μέσα από την επεξεργασία του συγκεκριμένου γλωσσικού υλικού οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού λόγου και τις αντίστοιχες γλωσσικές δομές, εξασκούνται στις δεξιότητες και τεχνικές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου (δομή επιστημονικού άρθρου, περίληψη, παράφραση και αναφορά σε έρευνες, σύνταξη βιβλιογραφίας). Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και της δασικής και περιβαλλοντικής ορολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά του Αγγλικού Ακαδημαϊκού λόγου και η παραγωγή και κατανόηση της γλώσσας καθώς και η παραγωγή σωστού γραπτού λόγου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί και να επεξεργάζεται κείμενα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα,
  • να αντιλαμβάνεται τον προφορικό λόγο και να μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις στο αντικείμενό του σε ομάδες εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, να παράγει σωστό γραπτό λόγο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία;
1. Woodland management by Chris Starr
2. Nature Anatomy by Julia Rothman
3. Rangeland Ecology and Management by Jerry L. Holechek, Rex D. Pieper and Carlton H. Herbel
2 Ώρες Εβδομαδιαίως
  Διδακτικές Μονάδες

NEWSLETTER

22370 23282
Σκεπετάρη Κασιανή
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 36100
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο