ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5912 - Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Διεθνές εμπόριο 3. Μέθοδοι εισόδου σε ξένες αγορές 4. Διεθνείς υποδομές 5. Διεθνείς συμβάσεις, συμφωνίες και όροι συναλλαγών 6. Διαχείριση διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας 7. Εμπορικοί όροι Incoterms 8. Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 9. Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές 10. Διεθνείς επίγειες μεταφορές 11. Πολυτροπικές μεταφορές 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• εξετάσει το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της διεθνούς εφοδιαστικής στον 21ο αιώνα.
• αναλύσει τα σύνθετα δίκτυα μεταφοράς με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυτροπικές μεταφορές.
• εξετάσει ζητήματα διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των μεταβαλλόμενων προτύπων του διεθνούς εμπορίου, καθώς και των εξελίξεων στην τεχνολογία.
• εστιάσει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στο αναδυόμενο διεθνές περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• περιγράφει τις πολυτροπικές μεταφορές
• εξηγεί την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων
• εξετάζει τις βασικές προκλήσεις και τους κινδύνους που ενέχει η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα
• αξιολογεί κριτικά τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς
• εφαρμόζει τους εμπορικούς όρους Incoterms.
Γενικές Ικανότητες
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Chopra, S. &Meindl, P. (2020). Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.Θεσσαλονίκη: Τζιόλα. • David, P. (2015). Διεθνή logistics. Αθήνα: Παπαζήση. • Harrison, A. & van Hoek, R. (2021).Logistics Μάνατζμεντ και Στρατηγική. Αθήνα: CoreView Solutions. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Global Economics and Management Review • Journal of Global Operations and Strategic Sourcing • Journal of Supply Chain Management -Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο