ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5911 -Οικονομικά των Μεταφορών

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Μεταφορικές υποδομές και δίκτυα 3. Οι μεταφορές ως παράγοντας της εθνικής οικονομίας 4. Ζήτηση, προσφορά και ελαστικότητες μεταφορικών υπηρεσιών (μέρος Α) 5. Ζήτηση, προσφορά και ελαστικότητες μεταφορικών υπηρεσιών (μέρος Β) 6. Άμεσο και έμμεσο κόστος μεταφορικών υπηρεσιών 7. Τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών 8. Επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 9. Σχεδιασμός στον τομέα των μεταφορών 10. Εθνική πολιτική 11. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα εφαρμοσμένης οικονομίας στον χώρο των μεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Το μάθημα εστιάζει στην οικονομική αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας μεταφορικών συστημάτων και δικτύων. Επιπλέον, εξετάζονται οι παράμετροι διαμόρφωσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• περιγράφει τους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες
• κατανοεί το πώς διαμορφώνεται το άμεσο και το έμμεσο κόστος μεταφοράς και διανομής
• αναλύει τα προβλήματα υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα των μεταφορών και των συστημάτων διανομής
• αξιολογεί οικονομικές αναλύσεις αναφορικά με τους διάφορους τρόπους μεταφορών
• αξιολογεί τις δυνατότητες επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Boyer, K.D. (2005). Οικονομική των Μεταφορών. Αθήνα: Έλλην. • Προφυλλίδης, Β. (2016). Οικονομική των Μεταφορών. Αθήνα: Παπασωτηρίου. • Σαμπράκος, Ε. (2018). Οικονομική των Μεταφορών. Αθήνα: Βαρβαρήγου. Ξενόγλωσση - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Economics of Transportation • International Journal of Logistics Economics and Globalisation • Research in Transportation Economics -ΣημειώσειςΔιδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο