ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5910 - Συσκευασία – Τυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ρόλος της συσκευασίας. Παραδείγματα χρήσης συσκευασίας σε διάφορα τρόφιμα. 2. Πλαστική συσκευασία Ι Εννοιολογικοί όροι. Είδη πλαστικής συσκευασίας 3. Πλαστική συσκευασία ΙΙ Τρόποι παρασκευής πλαστικής συσκευασίας. Ιδιότητες πλαστικών υλικών (Εργ. Ασκ. 1) 4. Χάρτινη συσκευασία Ι. Εννοιολογικοί όροι. Παρασκευή χαρτιού 5. Χάρτινη συσκευασία ΙΙ. Είδη χάρτινης συσκευασίας και εφαρμογές 6. Γυάλινη συσκευασία. Εννοιολογικοί όροι. Παρασκευή γυάλινης συσκευασίας. Εφαρμογές γυάλινης συσκευασίας 7. Άλλα είδη συσκευασίας. 8. Εισαγωγή στις αρχές του ποιοτικού ελέγχου τροφίμων 9. Ποιοτικά χαρακτηριστικά τροφίμων - Συντελεστές ποιότητας 10. Εισαγωγή στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας τροφίμων 11. Ανάλυση ικανότητας παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων 12. Επίλυση προβλημάτων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και βελτίωσης ποιότητας 13. Μέθοδοι οργανοληπτικής αξιολόγησης τροφίμων Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
η κατανόηση & εκμάθηση επιστημονικών και τεχνικών εννοιών που αφορούν τη συσκευασία τροφίμων και συγκεκριμένα τη λειτουργία της συσκευασίας, τα υλικά, την παραγωγή τους και τις εφαρμογές τους.

Η αποκτηθείσα γνώση μέσα από τις διαλέξεις και τα εργαστήρια του μαθήματος αφορά στις πληροφορίες γύρω από τα υλικά και τις ιδιότητές τους. Στο μάθημα περιγράφονται τα βασικά υλικά συσκευασίας και αναλύονται οι φυσικές, θερμικές, χημικές και λοιπές ιδιότητές τους που σχετίζονται με την διατήρηση των τροφίμων. Προσδιορίζονται επακριβώς οι μέθοδοι ανάλυσης των και τα επιθυμητά όρια των ιδιοτήτων σε εφαρμογές συσκευασίας τροφίμων.
Στις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές καλούνται να ανακαλέσουν τις πληροφορίες και να συνδυάσουν αυτές προς επιλογή κατάλληλων συνδυασμών υλικών συσκευασίας για την μέγιστη διατηρησιμότητα και ποιότητα.

Η κατανόηση των εννοιών συσκευασίας επιτυγχάνεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων όπου απαιτούνται η ερμηνεία του προβλήματος και αναγνωρίζονται τα επίπεδα και οι παράγοντες ώστε να οδηγηθεί ο φοιτητής σε συμπεράσματα ως προς την μέθοδο και τεχνική προσέγγισης του προβλήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανόηση της σημασίας της ποιότητας και του οφέλους αυτής και ότι αποτελεί θέμα πρόληψης και όχι ελέγχων ή επιθεωρήσεων
• Έχει κατανόηση της σημασίας των προδιαγραφών, του πελάτη και της μεταβλητότητας για τον ορισμό της ποιότητας, και τη σχέση της τελευταίας με τα προβλήματα ποιότητας
• Έχει αντίληψη των διαστάσεων της ποιότητας που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της σε ένα προϊόν
• Μπορεί να συνδυάσει τη στατιστική με την έννοια της ποιότητας για την επίλυση ή πρόληψη προβλημάτων ποιότητας, καθώς και βελτίωσης αυτής
• Έχει κατανόηση της εφαρμογής των εργαλείων επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης ποιότητας
• Αντιληφθεί την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας
• Έχει κατανόηση της έννοιας και των μεθόδων της οργανοληπτικής εξέτασης
• Έχει εξοικείωση με την ανάλυση των δεδομένων της οργανοληπτικής εξέτασης

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική - Δώρα Γεωργακή, Κατερίνα Κουρούπη, Σταύρος Πολίτης, Δημήτριος Ρέκκας. 2010. Διαχείριση Ολικής Ποιότητας. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ. - Παπαδάκης Σ. 2010. Συσκευασία Τροφίμων Τζιόλας ΙSBN: 9789604182268 - Μπλούκας Ι. 2004. Συσκευασία Τροφίμων Σταμούλη ISBN:9603515086 - Gordon L. Robertson. 2012. Food Packaging: Principles and Practice. CRC Press (3rd ed.). ISBN 9781439862414 - Α. Καναβούρας. Προστατευτική Συσκευασία. Εκδ. Παπαζήση. ISBN: 978-960-02-2315-6. Ξενόγλωσση Amitava Mitra. 2008. Fundamentals of Quality Control and Improvement, 3rd edition. WILEY Publications. Herbert Stone and Joel L. Sidel. 2004. Sensory Evaluation Practices, 3rd edition. AcademicPressPublications. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: -Σημειώσεις Διδάσκοντα

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο