ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5907 - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνής Λογιστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Προέλευση της διεθνούς λογιστικής 3. Η εξέλιξη της διεθνούς διάστασης της λογιστικής και οι διακρατικές ταξινομήσεις της 4. Λογιστική πολυεθνικών επιχειρήσεων 5. Το λογιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Διεθνής φορολογία 7. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (μέρος Α) 8. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (μέρος Β) 9. Τυποποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 10. Ισολογισμός 11. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών 12. Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 13. Μελέτες περίπτωσης Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
οι φοιτητές να εισαχθούν στη διεθνή λογιστική τυποποίηση και στο περιβάλλον της διεθνούς λογιστικής. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν τη σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της λογιστικής, που δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του χώρου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• γνωρίζει το «Εννοιολογικό Πλαίσιο» που έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών και τον τρόπο με τον οποίο υιοθετούνται νέα λογιστικά πρότυπα
• εμβαθύνει σε λογιστικές μεθοδολογίες και λογιστικές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
• γνωρίζει και να διακρίνουν βασικές διαφορές στη δομή, παρουσίαση και αποτίμηση λογαριασμών μεταξύ των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων άλλων λογιστικών πλαισίων
• αναλύει και να κατανοεί τις επιπτώσεις στη λογιστική πληροφορία από τη χρήση εναλλακτικών λογιστικών πρακτικών και μεθοδολογιών που εφαρμόζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε σχέση με άλλα λογιστικά πλαίσια

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Δημητράς, Α. (2016). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο Κάλλιπος. • Καρτάλης, Ν. (2019). Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (θεωρία και πράξη). Ερευνητικές Μελέτες και Επιστημονικές Υπηρεσίες Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία • Μπατσινίλας, Ε. & Πατατούκας Κ. (2015). Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αθήνα: Σταμούλης. Ξενόγλωσση - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • International Journal of Accounting • International Journal of Accounting Information Systems • Journal of International Accounting, Auditing and Taxation • Journal of International Accounting Research -ΣημειώσειςΔιδάσκοντα
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο