ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5905 - Ναυτιλία και Logistics(υπχρ. Δ.Σ.Ε. , επλ. Δ.Γ.Ε.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2. Ο ρόλος της ναυτιλίας στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες 3. Η παγκόσμια λιμενική βιομηχανία 4. Οργάνωση και διαχείριση λιμένων (μέρος Α) 5. Οργάνωση και διαχείριση λιμένων (μέρος Β) 6. Τύποι πλοίων και φορτίων 7. Το Δίκαιο της Θάλασσας 8. Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας και οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία 9. Παγκόσμιες ροές εμπορευμάτων και περιφερειακές εξειδικεύσεις 10. Επιλογή λιμένων και ανταγωνιστικότητα 11. Ο ρόλος της Ελλάδας 12. Μελέτες περίπτωσης 13. Ειδικά θέματα Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:
• να αναλύσει την παγκοσμιοποιημένη διάσταση του εφοδιασμού σε σχέση με τη ναυτιλία με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων που διακινούνται διεθνώς μεταφέρονται μέσω θαλάσσης.
• να εξετάσει διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής φορτίων.
• να αναλύσει τα βασικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων μεταφορών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• κατανοεί τον ρόλο των θαλάσσιων μεταφορών στην παγκόσμια οικονομία
• αναγνωρίζει τις υποδομές που υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές
• εξηγεί τη σημασία των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που διέπουν τις θαλάσσιες μεταφορές
• εξηγεί τις ιδιαιτερότητες των θαλασσίων μεταφορών
• αξιολογεί τη στρατηγική γεωγραφική σημασία λιμένων.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνική • Ζυγομάλας, Ν. (2015). Μεταφορά φορτίων. Αθήνα: Ίδρυμα Ευγενίδου. • Κοτρίκλα, Α.-Μ. (2016). Ναυτιλία και περιβάλλον. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ξενόγλωσση • Blecker, T., Jahn, C. & Kersten, W. (2011). Maritime Logistics in the Global Economy.Norderstedt, Germany: Books on Demand. • Panayides, P. & Song, D.-W. (2015). Maritime Logistics. London, UK: Kogan Page. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Maritime Economics & Logistics • International Journal of Logistics Research and Applications • Maritime Logistics -Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο