ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5901 - Διοίκηση Παραγωγής(υπχρ. Δ.Γ.Ε. ,επλ. Δ.Σ.Ε.)

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Αρχές διοίκησης παραγωγής – διοίκηση παραγωγής και επιχείρηση – στρατηγική διοίκησης παραγωγής 2. Σχεδιασμός & ανάπτυξη προϊόντος και συστημάτων παραγωγής 3. Μέθοδοι πρόβλεψης 4. Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας & μέτρηση εργασίας 5. Επιλογή θέσης εγκατάστασης 6. Χωροταξικός σχεδιασμός 7. Σχεδιασμός & Προγραμματισμός παραγωγής 8. Διαχείριση αποθεμάτων 9. Αρχές διοίκησης έργων 10. Αρχές διαχείρισης ποιότητας 11. Αξιοπιστία και συντήρηση 12. τα συστήματα MRP και ERP, 13. οι λιτές διεργασίες (JIT), ο χρονοπρογραμματισμός, η διαχείριση κρίσεων/ αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία. Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :
• Να εισάγει τους φοιτητές στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας
• Να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπονται οι πρώτες ύλες και τα άλλα υλικά σε προϊόντα με το κατάλληλο συνδυασμό των κατάλληλων παραγωγικών συντελεστών.
• Να ενθαρρύνει την κατανόηση των βασικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών για την επίλυση των προβλημάτων οργάνωσης της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας.
• Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην χρήση κάποιων απλών υπολογιστικών πακέτων για τη γρήγορη επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια: • Δημητριάδης Γ. Σ., & Μιχιώτης Ν. Α. (2007). Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN: 9789602185223 • Ιωάννου, Γ. (2005). Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, Εκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ISBN: 9603516287 • Κακούρης, Α. (2013). Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Εκδ. ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, ISBN: 9789607860996 • Παππής Κ. (2008). Διοίκηση Παραγωγής, Εκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ISBN: 9789603517467 • Slack, N., Chambers, S., &JohnstonR. (2010), Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN : 9789604613151 ΠροτεινόμεναΑγγλικάδιδακτικάεγχειρίδια: • Lee Krajewski, Manoj Malhotra, Larry Ritzman (2018) Operations Management: Processes and Supply Chains (What's New in Operations Management) 12th Edition, Pearson • Sushil Gupta, Martin Starr (2014) Production and Operations Management Systems 1st Edition, CRC Press • Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson (2016) Principles of Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management 10th Edition, Pearson • William Stevenson (2020) Operations Management, McGraw-Hill Education; 14th edition • Edward A. Silver, David F. Pyke, Douglas J. Thomas (2021) Inventory and Production Management in Supply Chains 4th Edition, CRC Press • F. Robert Jacobs, William Berry, D Whybark, Thomas Vollmann (2018) Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management: The CPIM Reference, Second Edition 2nd Edition, McGraw Hill. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Επιλεγμένα συναφή διεθνή επιστημονικά περιοδικά ( ενδεικτικά ): • International Journal of Operations & Production Management • Production and Operations Management • Journal of Operations Management • Operations Management Research -Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Παρασκευή 10:00-11:00 (τηλ. 2262022569)
giannis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι […]

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο