ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5809 - Δίκαιο (Φορολογικό, Εργατικό)

Περιεχόμενο Μαθήματος

  1. Εισαγωγή. Αντικείμενο, διακρίσεις, πηγές και θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου
  2. Η ατομική σύμβαση εργασίας. Έννοια και χαρακτηριστικά, διάκριση από συγγενείς έννοιες, κατάρτιση, διαδοχικές συμβάσεις εργασίας
  3. Τα υποκείμενα της σύμβασης εργασίας
  4. Χρόνος εργασίας
  5. Τυπολογία των σύγχρονων μορφών απασχόλησης. Μερική, εκ περιτροπής και προσωρινή απασχόληση. Δανεισμός εργασίας, απόσπαση εργαζομένου, ευέλικτες μορφές απασχόλησης
  6. Αμοιβή της παροχής εργασίας
  7. Εργοδοτική πρόνοια. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  8. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  9. Συλλογικές διαφορές εργασίας
  10. Έννοια και διακρίσεις των φόρων
  11. Η αρχή της νομιμότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας
  12. Φορολογία εισοδήματος
  13. Κανόνες του διεθνούς Φορολογικού δικαίου

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

η ανάπτυξη, ανάλυση και ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας.

Αρχικά γίνεται θεωρητική προσέγγιση γενικών εννοιών, όπως έννοια, περιεχόμενο και διακρίσεις των φόρων, των γενικών αρχών που διέπουν το φορολογικό δίκαιο.

Έπειτα παρουσιάζεται το ελληνικό φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας και ιδιαιτέρως της δικαστικής προστασίας στις φορολογικές διαφορές.

Το μάθημα επίσης πραγματεύεται τα κυριότερα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων και του εργατικού δικαίου που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και παρουσιάζουν ιδιαίτερο εφαρμοσμένο ενδιαφέρον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις έννοιες του Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου, 
 • Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου, 
 • Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Φορολογικό και Εργατικό Δίκαιο, 
 • Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου και 
 • Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ελληνική

 • Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου, Ιωάννης Αλ. Τζιώνας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019
 • Φορολογικό Δίκαιο, Φορτσάκης Θ., Σαββαΐδου Κ. , Πανταζόπουλος Π., Τσουρουφλής Α., Εκδόσεις Πολιτεία
 • Ξενόγλωσση

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Σημειώσεις Διδάσκοντα

  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο