ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5808 - Περιβάλλον και Διαχείριση Ανακύκλωσης στον Αγροτικό Τομέα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η θεματολογία και τα περιεχόμενα του μαθήματος  Ανακύκλωση Απορριμμάτων, έχουν ως εξής:

  1. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση αποβλήτων, διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, τάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυκλική οικονομία), βασικές έννοιες,βασικές τεχνικές διαχωρισμού και τεχνολογίες ανακύκλωσης.
  2. Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης – Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
  3. Ανακύκλωση συσκευασιών.
  4. Πρόληψη αποβλήτων.
  5. Βιοαπόβλητα και λιπασματοποίηση.
  6. Ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
  7. Ανακύκλωση ελαστικών.
  8. Ανακύκλωση ορυκτελαίων.
  9. Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  10. Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
  11. Ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
  12. Σύνταξη τεχνικών φακέλων για έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
  13. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανακύκλωσης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

H Κατανόηση – εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και την ορολογία σχετικά με την ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση και με τις καθιερωμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης/ανάκτησης των αποβλήτων καθώς και η αναγνώριση των βασικών στοιχείων κόστους που σχετίζονται με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τρόποι υπολογισμού της απαιτούμενης εισφοράς.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν και έχουν γνώση των βασικών αρχών του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου, καθώς επίσης και των σχετικών κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται από την κεντρική διοίκηση ή από την αυτοδιοίκηση. 
 • Έχουν γνώση των νομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που φέρουν διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 
 • Έχουν δυνατότητα διάδοσης μιας ευαισθητοποιημένης αντίληψης, όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης, τη μείωση του όγκου των αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέργειας κ.λπ.
 • Έχουν γνώση για το ποιες είναι οι κύριες εργασίες ανακύκλωσης ανά ειδικό ρεύμα αποβλήτου, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις της νομοθεσίας στην ανακύκλωση / εναλλακτική διαχείριση και οι πιθανές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, ποιες είναι οι διαθέσιμες τεχνολογίες,οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τους, όπως επίσης και το κόστος λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Αποκτήσουν Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων θεσμικών και οικονομικοτεχνικών ζητημάτων, για την ανακύκλωση και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • European Commission
 • www.generationawake.eu/el
 • Green Week 2014 - circular economy
 • ec.europa.eu/environment/greenweek/programme.html
 • European Commission [DG Environment]  Waste Prevention – Handbook: Guidelines on waste prevention programs , October 2012
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   1. Preparing a Waste Management Plan – A methodological guidance note, European Commission – Directorate-General Environment, 2012.
   2. Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, European Commission, Directorate-General Environment, Brussels 2012.
   3. Use of Economic Instruments and Waste Management Performances – Final Report, Bio Intelligence Service, Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112, 10 April 2012, European Commission DG Env., Brussels.
   4. OECD/EEA database on instruments used for environmental policy and natural resources management, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/
   5. EEA, Resource efficiency in Europe, Policies and approaches in 31 EEA member and cooperating countries, No 5/2011
   6. EEA, 2011 Survey of resource efficiency policies in EEA member and cooperating countries, Country Profile Greece, May 2011
   7. Naoko Tojo, Alexander Neubauer and Ingo Brauer, IIIEE, Waste management policies and policy instruments in Europe, Report written as part of project HOLIWAST, WP 1, 2006.

  Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  Ώρες γραφείου/Ώρες υποδοχής φοιτητριών/φοιτητών: Δευτέρα 11:00-13:00 και Τρίτη 11:00-13:00 (τηλ. 2262022569)
  amertzanis@aua.gr
  Ο Αριστείδης Κ. Μερτζάνης, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο