ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5807 - Ανθοκομία (Αρχές και Βασικές Καλλιέργειες)

Περιεχόμενο Μαθήματος

  1. Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών
  2. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου
  3. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρίφαλου
  4. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Χρυσάνθεμου
  5. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ζέρμπερας
  6. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γλαδίολου
  7. Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Λίλιουμ
  8. Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γυψοφίλης
  9. Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ποϊνσέτιας
  10. Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρδένιας
  11. Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Αζαλέας
  12. Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Κυκλάμινου
  13. Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων (Αποξήρανση, σταθεροποίηση)

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Η απόκτησης γνώσης σχετικά με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση επιχειρηματικής ανθοκομίας.

Δίδονται γενικές αρχές που αφορούν στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών, με έμφαση στον φωτοπεριοδισμό και τη θερμοκρασία, στη φυσιολογία ανάπτυξης και εξέλιξης (άνθηση, καρποφορία, σχηματισμός υπόγειων αποθησαυριστικών οργάνων) των ανθοκομικών ειδών.

Γίνεται ανάλυση βασικών στοιχείων κατασκευής και διαχείρισης θερμοκηπίων.

Αναπτύσσονται μέθοδοι καλλιέργειας των κυριότερων ανθοκομικών ειδών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων, καθώς και γλαστρικών φυτών.

Αναλύονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος, καλλιεργητικές τεχνικές, φυτορυθμιστικές ουσίες, μέθοδοι συγκομιδής, διαλογής, συντήρησης, αποθήκευσης, τυποποίησης, μεταποίησης (αποξήρανση), διακίνησης και εμπορίας των καλλιεργειών Τριαντάφυλλου, Χρυσάνθεμου, Γαρύφαλλου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Αζαλέας, Κυκλάμινου και Γαρδένιας.

Οι καλλιέργειες αυτές έχουν επιλεγεί με βάση την οικονομική τους σημασία στη διεθνή και ελληνική αγορά, αλλά και ως πρότυπες καλλιέργειες για άλλα ανθοκομικά είδη παρόμοιων χαρακτηριστικών και συναφών καλλιεργητικών απαιτήσεων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν γενικές γνώσεις εφαρμοσμένης φυσιολογίας και καλλιεργητικών τεχνικών που αφορούν κυρίως στην καλλιέργεια ανθοκομικών ειδών υπό κάλυψη
 • αποκτήσουν ειδικές γνώσεις που αφορούν στην καλλιέργεια σε επιχειρηματική κλίμακα των σημαντικότερων από οικονομική άποψη για τη χώρα, καλλιεργειών, ανθοκομικών ειδών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γαστρικών φυτών. 

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ελληνική

 • Βιβλίο [94692454]: Γενική Ανθοκομία, Δημήτριος Σάββας
 • Βιβλίο [77120344]: Ανθοκομία – Καλλιέργεια και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Ανθέων και Φυλλωμάτων, Αναστάσιος Δάρρας
 • Βιβλίο [1947]: Φυτά Εσωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ.
 • Ξενόγλωσση

 • Boodley James, Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις ‐Επιχειρηματική Ανθοκομία Ι, Εκδόσεις Στέλλα Παρικού & ΣΙΑ Ο.Ε., Αθήνα, 1999
 • Roy A. Larson, Introduction to Floriculture, second edition, Academic press Inc., San Diego, 1992
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Journal of Horticultural Science
 • Scientia Horticulturae
 • Journal of Horticultural Science and Biotechnology
 • Journal of the American Society for Horticultural Science
 • HortScience
 • Folia Horticulturae
 • Horticulturae
 • Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
 • Acta Horticulturae
 • HortScience
 • Agriculture
 • Plants
 • HortTechnology
 • NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο