ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5805 - Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ)

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Ευφυΐα: Ορισμοί Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Αρχιτεκτονική συστημάτων Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Οφέλη Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Εφαρμογές Επιχειρησιακής Ευφυΐας στις επιχειρήσεις
 • Επιχειρηματική ευφυΐα και Αποθήκες Δεδομένων: Διαδικασίες. Aρχιτεκτονικές. Ολοκλήρωση Δεδομένων. 
 • Επιχειρηματική ευφυΐα και Αποθήκες Δεδομένων: Ανάπτυξη Αποθηκών δεδομένων. Πρατήρια δεδομένων. OLAP και OLTP
 • Οπτικοποίηση δεδομένων: Μέθοδοι και τεχνικές
 • Ευφυή συστήματα υποστήριξη αποφάσεων:  Ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων. Ασαφής Ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων. Έμπειρα συστήματα. Νευρωνικά δίκτυα. Ευφυείς πράκτορες. Γενετικοί αλγόριθμοι
 • Εξόρυξη δεδομένων: Ορισμός. Η εξόρυξη δεδομένων στη σύγχρονη επιχείρηση 
 • Εξόρυξη δεδομένων: H διαδικασία ανακάλυψης γνώσης από δεδομένα. Προεπεξεργασία δεδομένων. 
 • Μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων: Κατηγοριοποίηση. Συσταδοποίηση. Κανόνες συσχέτισης.
 • Συστήματα συστάσεων
 • Λογισμικό εξόρυξης δεδομένων (π.χ. RapidMiner)
 • Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Α)
 • Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Β)
 • Διαχείριση έργων επιχειρηματικής ευφυΐας
 • Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  Xρήση εξειδικευμένου λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας (e.g. RapidMiner)

  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  • να παρουσιάσει στους φοιτητές τη χρησιμότητα της επιχειρηματικής ευφυΐας και στις σύγχρονες επιχειρήσεις
  • να τους εξοικειώσει με την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιχειρηματικής ευφυΐας που υποστηρίζουν την επίλυση προβλημάτων.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • εξηγεί τα επιχειρηματικά οφέλη από τη χρήση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας
  • υλοποιεί αποθήκες δεδομένων και να εκτελούν εργασίες OLAP 
  • εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων
  • περιγράφει τα ευφυή συστήματα υποστήριξη αποφάσεων
  • εφαρμόζει μεθόδους προεπεξεργασίας δεδομένων και μεθόδους εξόρυξης δεδομένων
  • εξηγεί τις εφαρμογές των συστημάτων συστάσεων και τις κατηγορίες τεχνολογιών που χρησιμοποιούν
  • χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας για την επίλυση προβλημάτων

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Κύρκος, Ε. (2015). Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Δεδομένων, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:, http://www.kallipos.gr
 • Μοχάμεντ, Ζ. Τζ. & Γουάγκνερ Μ. (2017). Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων, Βασικές Έννοιες και Αλγόριθμοι, Κλειδάριθμος
 • Νανόπουλος, Α. & Μανωλόπουλος, Ι. (2010). Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
 • Σταλίδης, Γ. και Καρδαράς, Δ. (2015). Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα, Θεωρία και εφαρμογές για Στελέχη επιχειρήσεων, [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1161
 • Tan P. – N., Steinbach M., Kumar, V. (2010). Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα & Υιοί, Α.Ε.
 • Ξενόγλωσση

 • Quaddus, M., & Woodside, A., (2015). Sustaining competitive advantage via Business Intelligence, Knowledge Management, and System Dynamics, Emerald Books, 1st edition
 • Provost F. & Fowcett T. (2013). Data Science for Business, O' Reilly Media.
 • Ramesh, S & Dursun, D., Turban, E. (2018). Business Intelligence, Analytics and Data Science A Managerial Perspective, 4rd edition, Pearson Education (US),
 • Sabherwal, R., & Beccera – Fernandez, I. (2011). Business Intelligence Practices, Technologies and Management. John Wiley and Sons Inc.
 • Vercellis, C. (2009). Business Intelligence: Data mining and optimization for decision making, John Wiley and sons
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Business Intelligence
 • Business Intelligence Journal
 • Data Mining and Knowledge Discovery
 • Intelligent Data Analysis
 • International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Interscience Publishers
 • International Journal of Data Warehousing and Mining
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
  marinagi@aua.gr
  Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της "Τεχνολογίας Λογισμικού" στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών […]

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο