ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5802 - Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος

  1. Βασικές αρχές και στάδια οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  2. Υπολογισμός δαπανών παραγωγής ενδιαμέσων και τελικών κλάδων παραγωγής μιας γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  3. Οικονομικά αποτελέσματα και οικονομικότητα της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας
  4. Ανάλυση γεωργοτεχνικών δεδομένων στη φυτική και στη ζωική παραγωγή
  5. Ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων στη φυτική και στη ζωική παραγωγή
  6. Ανάλυση λειτουργίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ανάλυση ομάδας). Εφαρμογές σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  7. Απομονωμένη ανάλυση συντελεστών παραγωγής. Ανάλυση χρησιμοποίησης γεωργικών μηχανημάτων. Κόστος διατήρησης και λειτουργίας γεωργικών μηχανημάτων
  8. Απομονωμένη ανάλυση συντελεστών παραγωγής. Ανάλυση χρησιμοποίησης ανθρώπινης εργασίας (υπολογισμός αναγκαίας και χρησιμοποιούμενης εργασίας).
  9. Σχεδιασμός Παραγωγής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας. Η μέθοδος του γεωργικού Προϋπολογισμού (Προϋπολογισμός κλάδου φυτικής/ζωικής παραγωγής, Μερικός και πλήρης γεωργικός προϋπολογισμός)
  10. Σχεδιασμός Παραγωγής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας. Η μέθοδος του απλοποιημένου προγραμματισμού
  11. Σχεδιασμός Παραγωγής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας. Η μέθοδος του Γραμμικού προγραμματισμού (γραφική μέθοδος, αλγόριθμος Simplex, Μέθοδος του μεγάλου Μ, δυικό πρόβλημα)
  12. Σχεδιασμός Παραγωγής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητος. Έννοια, σημασία, πηγές προέλευσης και τρόπου μετριασμού κινδύνου και αβεβαιότητος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
  13. Σχεδιασμός Παραγωγής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητος. Ανάλυση ευαισθησίας, Δένδρο αποφάσεων, Πίνακας αναμενόμενων εισοδημάτων)

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος του μαθήματος: «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι».

Ειδικότερα το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την τεχνικοοικονομική καταγραφή και ανάλυση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εξετάζει τη λειτουργία τους και  αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει την έννοια της τεχνικοοικονομικής καταγραφής και ανάλυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν ενδιάμεσους και κύριους κλάδους παραγωγής (γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και να υπολογίζει τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα και τα κόστη παραγωγής, στις περιπτώσεις αυτές, 
 • κατανοήσει την έννοια της αξιολόγησης της τεχνικοοικονομικής λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και να γνωρίζει τις μεθόδους και τα απαραίτητα εργαλεία την εφαρμογή της.
 • κατανοήσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τόσο υπό συνθήκες βεβαιότητας όσο και υπό συνθήκες αβεβαιότητας και να χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες μεθόδους/εργαλεία.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

 • Σπαθής Π., Τσιμπούκας Κ., «Οικονομική των επιχειρήσεων. Με εφαρμογές στις επιχειρήσεις Τροφίμων και Γεωργίας», Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 2010
 • Κιτσοπανίδης Γ., «Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργική Μικροοικονομία, Β’ Εκδοση», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2010
 • Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Peter L. Nuthall, εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2019
 • Ξενόγλωσση

 • Nuthall, P.L., 2016. Farm business management: the fundamentals of good practice. CABI.
 • Edwards, W., Duffy, P. and Kay, R., 2015. Farm management. 9th Edition, McGraw-Hill Higher Education
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Agricultural Systems, ISSN: 0308-521X
 • Journal of Agricultural Economics, ISSN:1477-9552
 • Agricultural Economics Review, ISSN: 1109-2580
 • European Review of Agricultural Economics, ISSN: 0165-1587
 • Agribusiness: an International Journal, ISSN: 1520-6297
 • Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, ISSN: 2044-0839
 • Σημειώσεις διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  2262022569 (Ώρες γραφείου: Τριτη 13.00-15.00 και Παρασκευή 12:00-13:00)
  aliontakis@aua.gr
  Επίκουρος Καθηγητής. Με βάση την Google Scholar το δημοσιευμένο του έργο συμπεριλαμβάνει 50 δημοσιεύσεις […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο