ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5706 - Διοικητική Λογιστική

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Η έννοια της κοστολόγησης. Το κοστολογικό σύστημα.
  • Η έννοια του κόστους και του εξόδου. Διακρίσεις του κόστους. Τα στοιχεία του κόστους παραγωγής.
  • Κοστολογικός χειρισμός Πρώτων Υλών και αποτίμηση αποθεμάτων. Κοστολογικός χειρισμός Άμεσης Εργασίας. Κοστολογικός χειρισμός των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.
  • Προκαθορισμένος συντελεστής καταλογισμού Γ.Β.Ε. Υποκαταλογισμός -Υπερκαταλογισμός Γ.Β.Ε.
  • Κοστολόγηση απορροφητικού κόστους, οριακού κόστους, πρότυπου κόστους και με βάση τις δραστηριότητες.
  • Κοστολόγηση κατά παραγγελία. Φύλλο κοστολόγησης εργασίας.
  • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής.
  • Προϋπολογιστικό κόστος και ανάλυση αποκλίσεων.
  • Ανάλυση νεκρού σημείου.
  • Διοίκηση και Μέτρηση Ποιότητας
  • Aποφάσεις επενδύσεων κεφαλαίου
  • Μαθησιακά Αποτελέσματα

    Ο σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση υποβοηθώντας την λήψη σωστών αποφάσεων.

    Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές/τριες τα θεμέλια για την κατανόηση της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

    H ύλη του μαθήματος εισάγει τους σπουδαστές στις μεθόδους και διαδικασίες επιλογής της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων δίνοντας έμφαση στην κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών.

    Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα:

    • Θα έχουν εξοικειωθεί με τις κοστολογικές έννοιες και όρους όπως το κόστος των πρώτων υλών, της άμεσης εργασίας, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και τον κοστολογικό χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και υπηρεσιών. 
    • Θα γνωρίζουν τεχνικές κοστολόγησης όπως του απορροφητικού κόστους, του οριακού κόστους και του πρότυπου κόστους. Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες. 
    • Θα είναι σε θέση να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές διοικητικής λογιστικής σε πρακτικές καταστάσεις.

    Βιβλιογραφία

    Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

    1. Horngren's Διοικητική Λογιστική, Miller-Nobles T.L., Mattison B.L., Matsumura Ella Mae, Εκδότης: Broken Hill Publishers

    2. Διοικητική Λογιστική, Νεγκάκης Χρήστος, Κουσενίδης Δημήτριος, (Εκδότης): Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

    Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  • Journal of Accounting Research
  • Management Accounting Research
  • Advances in Management Accounting
  • Journal of Management Accounting Research
  • Accounting, Auditing and Accountability Journal
  • Accounting in Europe
  • International Journal of Accounting Information Systems
  • Journal of International Accounting Research
  • Journal of International Financial Management and Accounting
  • Διδάσκοντες

    Ώρες γραφείου / Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών : Τετάρτη 12:00-15:00 και Πέμπτη 11:00-13:00 (τηλ. 2262022569)
    clallos@aua.gr
    Ο Χρήστος Λάλλος  είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήματα Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, […]
    4 Ώρες Εβδομαδιαίως
     5 Διδακτικές Μονάδες
    Κατεύθυνση:  

    NEWSLETTER

    Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
    ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο