ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5705 - Συμπεριφορά Καταναλωτή

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: έννοια, ερευνητικές μέθοδοι, συγγενείς κλάδοι, σχέση με το μάρκετινγκ.
 • Εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης.
 • Εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσωπικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήματα.
 • Θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.
 • Διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων
 • Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων,
 • Tύποι αγοραστικών αποφάσεων,
 • Ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων.
 • Μετα-αγοραστική συμπεριφορά.
 • Προστασία καταναλωτή: άσκηση πολιτικής προστασίας του καταναλωτή,
 • Kρατικοί οργανισμοί
 • Eνώσεις προστασίας καταναλωτών,
 • Ρυθμιστικά πλαίσια και νομοθεσία.
 • Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι : 

  Η Συμπεριφορά Καταναλωτή ασχολείται με τη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων άτομα ή ομάδες ατόμων αναζητούν, επιλέγουν και αγοράζουν, χρησιμοποιούν και αξιολογούν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

  Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το αντικείμενο και τις μεθόδους αυτού του επιστημονικού πεδίου και να γνωρίσουν τις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τη σημασία τους για τη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν το αντικείμενο και τις μεθόδους της συμπεριφοράς καταναλωτή.
  • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις διαφορετικές θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις.
  • Να κατανοούν, ειδικότερα, τις διαδικασίες μέσω των οποίων οι καταναλωτές αναζητούν και αξιολογούν τις διαθέσιμες επιλογές και διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους.
  • Να κατανοούν τη σημασία της συμπεριφοράς του καταναλωτή για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών ενεργειών μάρκετινγκ.
  • Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους οι στρατηγικές μάρκετινγκ επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Μπάλτας, Γ. και Παπασταθοπούλου, Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδόσεις Rosili.
 • Σιώμκος, Γ. (2011). Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Solomon, M. R. (2016). Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αγοράζοντας, Έχοντας και Ζώντας, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Ξενόγλωσση

 • Haugtvedt, C. P., Herr, P. M., & Kardes, F. R. (Eds) (2008). Handbook of Consumer Psychology, NY: Taylor and Francis.
 • Hoyer, W., D., & MacInnis, D. J. (2010). Consumer Behavior, 5th Edition. Mason, OH: South-Western.
 • Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Customer Behaviour
 • Journal of Consumer Behaviour
 • Consumer Behavior and Culture
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα

  Διδάσκοντες

  2262022569
  D.Sakas@aua.gr
  Ο DDr. Δαμιανός Σακάς είναι Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο