ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5702 - Συστήματα Μεταφορών και Διανομής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 • Θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας
 • Ανάλυση δομής συστήματος και προσδιορισμός απαιτούμενων υποδομών
 • Μέσα μεταφοράς και χαρακτηριστικά τους (μέρος Α)
 • Μέσα μεταφοράς και χαρακτηριστικά τους (μέρος Β)
 • Τερματικοί σταθμοί και συνδυασμένες μεταφορές
 • Χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Παράγοντες και χαρακτηριστικά ζήτησης
 • Μέθοδοι και τεχνικές πρόβλεψης ζήτησης σε συστήματα διανομής και μεταφορών
 • Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων σε δίκτυα διανομής και μεταφορών
 • Μέθοδοι και τεχνικές βελτιστοποίησης
 • Μελλοντικές τάσεις
 • Ειδικά θέματα

  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι να: 

  • εστιάσει στη δομή και οργάνωση συστημάτων διανομής και μεταφορών, τον τρόπο λειτουργίας τους, τους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση σε αυτά, καθώς και τις μεθόδους ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού της ζήτησης αυτής.
  • να εμβαθύνει στον σχεδιασμό κέντρων διανομής και τον χρονικό προγραμματισμό και τη δρομολόγηση οχημάτων.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • περιγράφει τα είδη και τα χαρακτηριστικά των μέσων μεταφοράς, τον ρόλο των συνδυασμένων μεταφορών  και των μεταφορικών υποδομών.
  • κατανοεί τον ρόλο και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεματική, στις μεταφορές και τη διανομή.
  • αναλύει και αξιολογεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας κέντρων διανομής.
  • υποστηρίζει αποφάσεις που αφορούν τη μεταφορική διαδικασία.
  • συγκρίνει εφοδιαστικές αλυσίδες ως προς τη διάσταση του μεταφορικού έργου.

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Ελληνική

 • Jacobs, R. (2011). Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Λευκωσία: Broken Hill.
 • Sussman, J. (2003). Εισαγωγή στα συστήματα μεταφορών. Αθήνα: Σταμούλη.
 • Γιαννάτος, Γ. & Ανδριανόπουλος, Σ. (1999). Logistics Μεταφορές - Διανομή. Αθήνα: Σέλκα - 4Μ.
 • Σαμπράκος Ε.Α. (2009). Ο τομέας των μεταφορών και οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές. Αθήνα: Σταμούλη.

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Transport Research Review
 • International Journal of Physical Distribution & Logistics Management
 • Logistics & Sustainable Transport

  Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

 • Διδάσκοντες

  Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
  marinagi@aua.gr
  Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της "Τεχνολογίας Λογισμικού" στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών […]
  Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Τετάρτη 11:00-13:00 (τηλ. 22620 22569)
  mtzifi@aua.gr
  Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού µε ειδίκευση Πληροφορική στη ∆ιοίκηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στο […]

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο