ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5701 - Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Έννοια, ορισμός και περιεχόμενο οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Περιεχόμενο της Ο.Δ.Γ.Ε. Σχέση της Ο.Δ.Γ.Ε με άλλες επιστήμες. Σκοποί της Ο.Δ.Γ.Ε
 • Γεωργική εκμετάλλευση, έννοια, ορισμός, χαρακτηριστικά, κατηγορίες, τύπος, τυπικές, κύκλοι ζωής, στόχοι παραγωγού, σχέση με τους άλλους οικονομικούς οργανισμούς
 • Τυπολογία γεωργικών εκμεταλλεύσεων: έννοια, ορισμός, μεθοδολογίες (Ε.Ε., Η.Π.Α.)
 • Σχέδιο Οργάνωσης: Έννοια, ορισμός, περιεχόμενο
 • Οι λειτουργίες της Ο.Δ.Γ.Ε.: σχεδιασμός, εφαρμογή, έλεγχος. Πεδία εφαρμογής της Ο.Δ.Γ.Ε.. Η διαδικασία λήψης απόφασης.
 • Απόκτηση και διαχείριση εργασίας, εδάφους και κεφαλαίου (πάγιου και χρηματικού)
 • Μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων (έδαφος, ετήσιες καλλιέργειες σε εξέλιξη, πολυετείς φυτείες)
 • Μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων (γεωργικά μηχανήματα, γεωργικές κατασκευές και έγγειες βελτιώσεις).
 • Μέθοδοι εκτίμησης αξίας παραγωγικών ζώων
 • Έννοια, ορισμός, ποσοτικός προσδιορισμός δαπανών παραγωγής,
 • Έννοια, ορισμός, ποσοτικός προσδιορισμός οικονομικών αποτελεσμάτων-προσόδου-εισοδημάτων,
 • Γενικές αρχές κοστολόγησης, μέθοδοι κοστολόγησης, τεχνικές κοστολόγησης
 • Είδη κόστους, κατηγορίες κόστους, θέσεις κόστους, φορείς κόστους.

  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

  Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι:

  Η γνώση και η κατανόηση των εννοιών, ορισμών και μεθοδολογιών της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δυνατότητα εφαρμογής και ανάλυσης αυτών για κλάδους-προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής  με στόχο τη σύνθεση Σχεδίων Οργάνωσης.
  Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα λήψης αποφάσεων με ανάλυση και επίλυση προβλημάτων επιλογής κλάδων παραγωγής ή εκτροφής, προσδιορισμού του είδους και της ποσότητας των απαιτούμενων συντελεστών πρωτογενούς παραγωγής,  και διασφάλισης της λειτουργίας της εκμετάλλευσης στις εκάστοτε τεχνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας της. Επίσης, αποκτούν την ικανότητα υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εκμετάλλευσης.
  Τέλος, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις υπολογισμού των δαπανών παραγωγής και της διαδικασίας κοστολόγησης των αγροτικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές μπορούν να δώσουν εφικτές λύσεις  σε πρακτικά ζητήματα ελαχιστοποίησης κόστους.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι ικανός/η να :

  • κατανοεί την έννοια τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
  • κατανοεί σε βάθος και να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες λήψης απόφασης για την εξεύρεση της βέλτιστης στρατηγικής και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  
  • εξοικειωθεί με την έννοια των συντελεστών (πρωτογενούς) παραγωγής και τους τρόπους διαχείρισής τους
  • αναλύει και να υπολογίζει τις δαπάνες παραγωγής και τα οικονομικά αποτελέσματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων . 
  • αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εκμετάλλευσης

  Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  Ελληνική

 • Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Σ. Τσουκαλάς, εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2010.
 • Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωργική Μικροοικονομία, Β’ Έκδοση, Κιτσοπανίδης Γ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2010
 • Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Peter L. Nuthall, εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2019
 • Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων, Παπαναγιώτου Ευάγγελος εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ, Θεσσαλονίκη 2010

  Ξενόγλωσση

 • Nuthall, P.L., 2016. Farm business management: the fundamentals of good practice. CABI.
 • Edwards, W., Duffy, P. and Kay, R., 2015. Farm management. 9th Edition, McGraw-Hill Higher Education Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 • Agricultural Economics Review, ISSN: 1109-2580
 • European Review of Agricultural Economics, ISSN: 0165-1587
 • Agribusiness: an International Journal, ISSN: 1520-6297
 • Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, ISSN: 2044-0839

  Σημειώσεις Διδάσκοντα

 • Διδάσκοντες

  2262022569 (Ώρες γραφείου: Τριτη 13.00-15.00 και Παρασκευή 12:00-13:00)
  aliontakis@aua.gr
  Επίκουρος Καθηγητής. Με βάση την Google Scholar το δημοσιευμένο του έργο συμπεριλαμβάνει 50 δημοσιεύσεις […]
  4 Ώρες Εβδομαδιαίως
   5 Διδακτικές Μονάδες
  Κατεύθυνση:  

  NEWSLETTER

  Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
  ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο