ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5612 - Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Περιβαλλοντική Οικονομική Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή στα Περιβαλλοντικά Οικονομικά – Βασικές έννοιες

• Οφέλη και Κόστος, Προσφορά και ζήτηση

• Αγορές, Εξωτερικότητες, και Δημόσια Αγαθά

• Υπόδειγμα ελέγχου ρύπανσης-Συναρτήσεις ζημιών

• Ανάλυση οφέλους-κόστους

• Ανάλυση οφέλους-κόστους: Τα οφέλη

• Ανάλυση οφέλους-κόστους: Tα κόστη

• Ανάλυση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

• Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Θέματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα ασχολείται με τις αρχές που διέπουν την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και τις αρχές της περιβαλλοντικής οικονομικής των αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων.

Μελετά τα εργαλεία της ανάλυσης, τις αρχές της ζήτησης και του κόστους, της οικονομικής αποτελεσματικότητας καθώς και των τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί από οικονομολόγους για να βοηθήσουν στην λήψη περιβαλλοντολογικών αποφάσεων.

Ακόμη συζητά τις τρέχουσες εξελίξεις περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής τους.

Η τελευταία ενότητα εξετάζει διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα: την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, τα οικονομικά των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών, την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • Η κατανόηση των αρχών χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και της περιβαλλοντικής οικονομικής.
  • Η κατανόηση του πώς διεξάγεται και εφαρμόζεται η έρευνα σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα, πώς οι περιβαλλοντικές πολιτικές κατασκευάζονται και εφαρμόζονται σε διεπιστημονικό πλαίσιο.
  • Η απόκτηση ικανότας αξιολόγησης περιβαλλοντικών ζητημάτων και πολιτικών.
  • Η κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • διεξάγουν  έρευνα σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας.
  • να αξιολογούν περιβαλλοντικά ζητήματα και πολιτικές.
  • να εφαρμόσουν εργαλεία και τεχνικές σχετικά με τη λήψη σχετικών αποφάσεων και με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών.
  • Αποτελέσουν πολύτιμους ερευνητές / εργαζόμενους για φορείς που διαχειρίζονται την ενέργεια και το περιβάλλον

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Ελληνική

• Field, B.C and Field, M. (2020). Οικονομικά του Περιβάλλοντος. Εκδόσεις: Broken Hill Publishers

• Harris Jonathan M., Roach Brian, Καμπάς Αθανάσιος (Επιστ. Επιμέλεια) (2023). Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, 5η Έκδοση, Έκδοση: 5η/2023. (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

• Σέμος, Α. (2010), “Αγροτική Πολιτική”, Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

• Σπάθης, Π., Παπαγεωργίου, Κ. & Δαμιανός Δ. (2015), “Αγροτική Πολιτική”, Αθήνα: Σταμούλης.

Ξενόγλωσση

• Field, B.C and Field, M. (2020). Εnvironmental Economics. Εκδόσεις: McGraw Hill

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• American Journal of Agricultural Economics

• European Review of Agricultural Economics

• Journal of Agricultural Economics

• Agricultural Economics

• Journal of Agricultural and Resource Economics

• Agricultural and Resource Economics Review

• Journal of Agricultural & Applied Economics

• Environment and Development Economics

• International Review of Environmental and Resource Economics

• Review of Environmental Economics and Policy

• Economics of Energy and Environmental Policy

• Environmental Economics and Policy Studies

• Environmental and Resource Economics

Διδάσκοντες

2262022569 (Ώρες γραφείου: Τριτη 13.00-15.00 και Παρασκευή 12:00-13:00)
aliontakis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής. Με βάση την Google Scholar το δημοσιευμένο του έργο συμπεριλαμβάνει 50 δημοσιεύσεις […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο