ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5610 - Δίκαιο (Εμπορικό - Αστικό)

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ανάλυση των εννοιών του Γενικού Μέρους του Εμπορικού Δικαίου (Έννοια του Εμπόρου, έννοια της εμπορικής πράξεως, συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας κ.ο.κ.). 
 2. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Δικαίου του Ανταγωνισμού. 
 3. Ανάλυση των εννοιών του Εταιρικού Δικαίου (διακρίσεις και μορφές σύγχρονων εταιρειών, επίδραση από το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
 4. Παρουσίαση των επιμέρους πτυχών του Δικαίου των Αξιογράφων (επιταγή, συναλλαγματική κ.ο.κ.), σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του φορολογικού περιβάλλοντος. 
 5. Εφαρμογές των εννοιών του Πτωχευτικού Δικαίου και συνέπειες αυτού στο πεδίο των φορολογικών σχέσεων. 
 6. Παρουσίαση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της πολιτικής για τον ανταγωνισμό.
 7. Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο
 8. Υποκείμενα Δικαίου
 9. Αντικείμενα Δικαίου
 10. Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού Δικαίου
 11. Εννοιολογικά στοιχεία ενοχικής σχέσης
 12. Συμβάσεις 
 13. Εμπράγματες σχέσεις 

 

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στις βασικές έννοιες του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας κάθε οικονομίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:

 • έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη των νομικών προσώπων
 • αντιλαμβάνονται τον τροπο συστασης και λειτουργίας των νομικών προσωπων
 • Την έννοια του Εμπόρου
 • κατανοούν και αξιολογούν τις συναπτόμενες συμβάσες και τιςαπορρέουσες υποχρεώσεις
 • μπορουν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρηματολογία για την αντιμετώπιση/ επίλυση βασικών νομικών προβλημάτων που αφορούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και άλλους φορείς

κατανοούν τις εφαρμογές των εννοιών του Πτωχευτικού Δικαίου και συνέπειες αυτού στο πεδίο των φορολογικών σχέσεων

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 Ελληνική

 • Ιωάννη Ρόκα «Εμπορικό Δίκαιο», 4η εκδ., 2011, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Α.Ε.Β.Ε.
 • Νικολάου Γ. Πρωτοψάλτη «Πρακτικός οδηγός εμπορικού δικαίου, δικαίου αξιογράφων, δικαίου εταιρειών, πτωχευτικού δικαίου», 1η εκδ., 2007, Εκδ. Σταμούλη Α.Ε.
 • "Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου", Π. Αγαλλοπούλου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014 
 • "Δίκαιο των Επιχειρήσεων’, Π. Αγαλλοπούλου & Κ. Δελούκα, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017 

Ξενόγλωσση

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

-Σημειώσεις Διδάσκοντα

4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο