ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5609 - Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων, Τροφίμων & Αστικού Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Γενικά στοιχεία και η σημασία των ζωικών εχθρών στα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα φυτικής και ζωικής προέλευσης. Συνεργισµός και σχέσεις µε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
 2. Πρωτεύοντα έντοµα των αποθηκών: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία και διάγνωση των Lepidoptera: Sitotroga cerealella και Coleoptera: Sitophilus oryzae, Sitophilus granarius, Sitophilus zeamais, Rhyzopertha dominica, Prostephanus truncatus, Trogoderma granarium, Acantoscelides obtectus, Bruchus pisorum, Bruchus rufimanus, Bruchus lentis.
 3. Δευτερεύοντα έντοµα των αποθηκών: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία και διάγνωση των Lepidoptera: Ephestia kuehniella, Ephestia elutella, Plodia interpunctella, Tinea granella, Psocoptera: Liposcelis bostrychophila και Coleoptera: Tribolium confusum, Tribolium castaneum, Tenebrio molitor, Tenebroides mauritanicus.
 4. Δευτερεύοντα έντοµα αποθηκών: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση των Coleoptera: Oryzaephilus surinamensis, Oryzaephilus mercator, Cryptolestes ferrugineus, Lasioderma serricorne, Carpophilus hemipterus, Anthrenus spp., Attagenus spp.
 5. Ακάρεα των αποθηκών: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση των Astigmata: Acaridae και Glycyphagidae.
 6. Ακάρεα των αποθηκών: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση των Mesostigmata, Prostigmata και Cryptostigmata.
 7. Αναγνώριση των τρωκτικών.
 8. Η βιολογία των τρωκτικών και οι ζημιές που προκαλούν.
 9. Αντιµετώπιση των ζωικών εχθρών με τη χρήση φυσικών μεθόδων μεθώδων (ακραίες θερµοκρασίες).
 10. Αντιµετώπιση των ζωικών εχθρών με τη χρήση χημικών μεθόδων (υποκαπνιστικά, εντοµοκτόνα).
 11. Αντιµετώπιση των ζωικών εχθρών με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων.
 12. Έντοµα αστικού ενδιαφέροντος: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση και αντιµετώπιση. Dictyoptera, Siphonaptera, Hemiptera, Anoplura Psoroptidae.
 13. Έντοµα και ακάρεα αστικού ενδιαφέροντος: µορφολογία, βιολογία, οικολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση, αντιµετώπιση. Diptera (Muscidae, Tabanidae, Psychodidae, Sarcophagidae, Simuliidae, Ceratopogonidae, Culicidae), Psoroptidae, Sarcoptidae,Demodicidae, Ixodidae, Argastidae

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

 • Να εξεταστούν αναλυτικώς τα γενικά στοιχεία και η σηµασία των ζωικών εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων. Τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα έντομα των αποθηκών. Τα ακάρεα αποθηκών. Τα τρωκτικά. 
 • Η αντιμετώπιση των ζωικών εχθρών με τη χρήση φυσικών, χηµικών και εναλλακτικών μεθόδων. 
 • Η αναλυτική εξέταση των εντόμων και ακάρεων αστικού ενδιαφέροντος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι:Εξοικειωμένος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο µε την µορφολογία, την βιολογία, την οικολογία, την συμπτωματολογία, τη διάγνωση και την αντιµετώπιση των ζωικών εχθρών που προσβάλλουν τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς τους, καθώς και των ζωικών εχθρών οι οποίοι είναι επιζήμιοι στο αστικό περιβάλλον

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Σταμόπουλος, Δ., 2013. Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων, Μουσείων και Κατοικιών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
• Δίπτερα υγειονοµικής σηµασίας, 1999, Ν. Γ. Εµµανουήλ
• Έντοµα αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, 1996, Κ. Θ. Μπουχέλος
• Τζανακάκης, Μ., 1995. Εντομολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
Ξενόγλωσση
• Hagstrum, D.W., Phillips, T.W., Cuperus, G. (Eds.) 2012. Stored Product Protection. Kansas State University, Manhattan, KS, pp. 297-304.
• Hubert, J., 2012. The pest importance of stored product mites (Acari: Acaridida). Nova Science Publishers Inc, New York.
• Begall, S., Burda, H., Schleich, C.E. (Eds.), 2007. Subterranean rodents. News from underground. Springer, Berlin.
• Hill, D.S., 2003. Pests of storage foodstuffs and their control. Kluwer Academic Publishers, New York, NY.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Acta Tropica
• International Journal of Mosquito Research
• Journal of Stored Products Research
• Journal of Insect Science
• Journal of Economic Entomology
• Entomologia Generalis
• Insects
• Crop Protection
• Journal of Pest Science
• Pest Management Science
• Journal of Food Protection
• Journal of Applied Entomology
• Entomologia Experimentalis et Applicata
• Bulletin of Entomological Research
• ZooKeys
• Zootaxa
• International Journal of Acarology
• Experimental and Applied Acarology
Σημειώσεις Διδάσκοντα

5 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο