ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5607 - Αειφόρος Εφοδιαστική Αλυσίδα

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 2. Οι πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης
 3. Τα οικονομικά προβλήματα
 4. Τα κοινωνικά προβλήματα
 5. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα
 6. Η καθιέρωση προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος και ανθρώπινης υγείας
 7. Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου
 8. Συστήματα διαχείρισης (μέρος Α)
 9. Συστήματα διαχείρισης (μέρος Β)
 10. Εργαλεία αποτίμησης επιπτώσεων
 11. Κυκλική οικονομία
 12. Βιομηχανική οικολογία
 13. Ειδικά θέματα
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να:
• εξετάσει την έννοια της αειφορίας και πώς αυτή επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων.
• εξετάσει τους τρεις πυλώνες της αειφορίας (οικονομικός, κοινωνικός, περιβαλλοντικός), τα συστήματα, τις μεθόδους και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

• περιγράφει τις βασικές έννοιες της αειφορίας.
• εξηγεί τη σημασία της αειφορίας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
• εξηγεί τον ρόλο των εμπλεκομένων μερών.
• εξετάζει εναλλακτικά σενάρια εφοδιαστικών αλυσίδων που συνυπολογίζουν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
• αξιολογεί την απόδοση των εφοδιαστικών αλυσίδων ως προς τις επιμέρους διαστάσεις της αειφορίας.

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Haski-Leventhal, D. (2018). Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα
• Αχίλλας, Χ., Μπόχτης, Δ., Αηδόνης, Δ. & Φωλίνας, Δ. (2020). Αειφόρες εφοδιαστικές αλυσίδες. Αθήνα: Κριτική.
• Καρβούνης, Σ. & Γεωργακέλλος, Δ. (2016). Διαχείριση του Περιβάλλοντος. Αθήνα: Βαρβαρήγου.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Cleaner Production
• Journal of Sustainable Development
• Sustainability
Σημειώσεις Διδάσκουσας/Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00 και Παρασκευή 10:00-11:00 (τηλ. 2262022569)
giannis@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics Ο Γιάννης Θ. Τσουλφάς είναι […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο