ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Επιχειρήσεων & Συστημάτων
Εφοδιασμού

5606 - Διαχείριση Κινδύνου & Διαχείριση Κρίσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Έννοια, τύποι και περιγραφή του κινδύνου και κρίσεων.
 2. Επιπτώσεις των κινδύνων στις διάφορες οντότητες
 3. Κίνδυνος και διοικητικά στελέχη
 4. Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων
 5. Εκτίμηση και ταξινόμηση κινδύνων
 6. Έλεγχο ζημιών και καθορισμός επιλέξιμων κινδύνων
 7. Τεχνικές ελέγχου κινδύνων
 8. Επιχειρηματικά μοντέλα. Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων
 9. Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση κινδύνων και κρίσεων.
 10. Εκπαίδευση εργαζομένων στην αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων.
 11. Ο ρόλος της επικοινωνίας στην διαχείριση κινδύνων
 12. Διαχείριση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα
 13. Μελέτες Περιπτώσεων
  Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι :

 • Να εισάγει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές στις βασικές αρχές και στις τεχνικές  διαχείρισης κινδύνων, που μπορεί να προκύψουν μέσα σε έναν οργανισμό, καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισης των κρίσεων, με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της έκτασης και των επιπτώσεων, σε περίπτωση που προκύψουν.
 • Να ενθαρρύνει  την αναλυτική και κριτική θεώρησης των φοιτητριών/φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν το είδος του κινδύνου, αλλά και των επιπτώσεων των κρίσεων σε έναν οργανισμό, στα πλαίσιο του σύγχρονου παγκόσμιου δυναμικού περιβάλλοντος
 • Να αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητριών/φοιτητών, ώστε να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και πιθανών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:  

 • Αναγνωρίσει τη συστημική προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσεων που προκύπτουν σε έναν οργανισμό
 • Αναλύσει και να εξετάζει το πλήρες φάσμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα
 • Αναγνωρίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών  στη διαχείριση ενός συμβάντος πριν αυτό προκαλέσει την κρίση.
 • Εντοπίζει τα κατάλληλα στελέχη και φορείς μέσα και έξω από τον οργανισμό που θα πρέπει να εμπλακούν στην διαχείριση εκτάκτων γεγονότων και καταστάσεων.  
 • Αναγνωρίσει τις προβληματικές ηγετικές συμπεριφορές, και τις ακατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης
 • Εξοικειωθεί με την εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης και την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCM)
 • Διακρίνει τους τρόπους αντιμετώπισης επικοινωνιακά της κρίσης.
 • Προσδιορίσει τους ψυχολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαχείριση των κρίσεων.

Εξηγήσει τις πρακτικές και τεχνικές της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση μιας κρίσης.

Βιβλιογραφία

Ελληνική
• Hopkin P., (2021), Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων. Εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών, 5η έκδοση ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
• Robert Heath, (2004), Διαχείριση κρίσεων, Αποτελεσματικές τεχνικές για επιχειρησιακή ετοιμότητα, μετάφραση: Βασιλική Σωτηρίου, Γκιούρδας Μ.
• Luecke R., Barton L., (2008), Διαχείριση κρίσεων, Modern Times
Ξενόγλωσση
• Bernstein, P. (1998) Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, www.willwey.com
• Fink S., (2000), Crisis Management: Planning for the Inevitable
• Hillson, D. (2016) The Risk Management Handbook: A Practical Guide to Managing the Multiple Dimensions of Risk, www.koganpage.com
• Hopkin, P. (2013) Risk Management (Strategic Success), www.koganpage.com
• Taylor, E. (2014) Practical Enterprise Risk Management, www.koganpage.com
• Teleb, N. N. (2008) The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, www.panguin.co.uk
• Pullan, P. and Murray-Webster, R. (2011) A Short Guide to Facilitating Risk Management, www.gowerpublishing.com
• Woods, M. (2011) Risk Management in Organizations: An Integrated Case Study Approach, www.routledge.com
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Επιλεγμένα άρθρα από διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά):
• ASIS SPC.1-2009 Organizational Resilience: Security, preparedness and continuity management systems, www.asisonline.org
• Canadian Institute of Chartered Accountants (1995) Criteria of Control, www.cica.ca
• Financial Reporting Coucil (2014) Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting, www.frc.org.uk
• Insitute of Risk Management (2011) Risk Appetite & Tolerance, www.theirm.org
• International Standard ISO 22301:2012 Societal Security. Business Continuity Management Systems – Requirements, www.iso.org
• HM Treasury (2004) Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts, www.hmtreasury.gov.uk
Σημειώσεις Διδάσκοντα

Διδάσκοντες

2262022569
ptrivel@aua.gr
Ο Δρ Π. Τριβέλλας είναι Καθηγητής στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), εσωτερικό μέλος […]
4 Ώρες Εβδομαδιαίως
 5 Διδακτικές Μονάδες
Κατεύθυνση:  

NEWSLETTER

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 2019 (άρθρο 20, Ν. 4589/2019) και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Δ.Σ.Ε.). Στεγάζεται σε κτίριο 770 τ.μ. εντός οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 8.000 τ.μ. σε εγκαταστάσεις με εκτεταμένους ερευνητικούς και διδακτικούς χώρους.
ΚορμούΔ.Γ.Ε.Δ.Σ.Ε.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο